Aktualno?ci

"Kopciuszek"

    Dnia 21.03.2017 r. uczniowie Ko?a teatralnego pod opiek? Ewy Dulewicz przedstawili dla klas O-VI inscenizacj? ba?ni wg opracowania literackiego braci Grimm, pt: „Kopciuszek”. Chocia? ró?norodne interpretacje ba?ni ogl?dane by?y przez dzieci wiele razy, to za ka?dym razem wywo?uj? wiele wzrusze? i nieskrywanych emocji.

   Historia o dobrej, pracowitej i szlachetnej dziewczynce, która po wielu do?wiadczeniach ?yciowych i cierpieniach osi?ga szcz??cie, jest stale interesuj?ca i aktualna. Mali aktorzy (uczniowie klas II SP) z zaanga?owaniem odgrywali role przydzielonych im postaci, starali si? wprowadzi? widza w atmosfer? ?ycia na królewskim zamku, co korelowa?o z obchodzonym tego dnia ?wi?tem patrona szko?y - Kazimierza Wielkiego.

  Scen? fina?ow? by? taniec dworski w wykonaniu pi?knie ubranych dam i rycerzy, który wywo?a? burz? oklasków.

  Podziwia? mo?na by?o równie? umiej?tno?ci aktorskie uczniów, którzy ju? drugi rok rozwijaj? swoje talenty na zaj?ciach ko?a, pi?kn? scenografi?, któr? przygotowa?a p. Joanna T?uszcz oraz muzyk? wprowadzaj?c? nas w klimat epoki.

  Cieszy serce, ?e nasi uczniowie potrafi? uczestniczy? w wydarzeniach artystycznych, potrafi? si? bawi?, ale tak?e staj? si? wra?liwsi na krzywd? i cierpienia osób, których los bole?nie do?wiadczy?.

Tekst: Ewa Dulewicz

Zdj?cia: Anna Pokrzywi?ska