Aktualno?ci

Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

Etap szkolny

28 kwietnia odby? si? w naszej szkole oraz innych szko?ach gminy S?omniki etap szkolny Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego.

Etap gminny odb?dzie si? 25 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach.

Z naszej szko?y, do etapu gminnego zakwalifikowali si?:

Udziela Anna kl. IV a
Kura Franciszek kl. IV b
Piwowarski Maciej kl. IV b
??czny Filip kl. IV b

Gryc Krystian kl. V b
Natkaniec Piotr kl. V b
Sobczyk Nikola kl. V b
Zagrodzka Ma?gorzata kl. V a
Ksi??ek Weronika kl. V b
W?odarz Hanna kl. V b

Zakres wymaganej wiedzy i umiej?tno?ci do etapu gminnego:

dla klasy czwartej

- Dzia?ania na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie, mno?enie, dzielenie).
- U?amki zwyk?e (u?amek jako cz??? ca?o?ci, dodawanie i odejmowanie u?amkw o jednakowych mianownikach, mno?enie u?amka przez liczb? naturaln?).

- U?amki dziesi?tne (dodawanie i odejmowanie oraz mno?enie i dzielenie przez 10, 100, 1000)
.

- Obliczenia zwi?zane z czasem (zegar i kalendarz, zamiana jednostek czasu).

- Przemiany chemiczne i fizyczne.

- W?a?ciwo?ci substancji.

- Pogoda i zjawiska atmosferyczne.

- ?rodowisko wodne i jego mieszka?cy.

- Rola sk?adnikw pokarmowych.

- Zdrowie cz?owieka.

- Organizm cz?owieka budowa i funkcjonowanie.


dla klasy pi?tej
- Dzia?ania na u?amkach zwyk?ych i dziesi?tnych.

- Jednostki pola.

- Pole prostok?ta, kwadratu, rwnoleg?oboku, rombu, trjk?ta i trapezu.

- Obliczenia zwi?zane z zakupami.

- Organizm cz?owieka budowa i funkcjonowanie.

- Zdrowy styl ?ycia.

- Plan, mapa, skala.

Tekst: A. Bielak