Aktualno?ci

Wyniki konkursu literackiego "Zdrowe od?ywianie i ?ywno?ci szanowanie"

    Mi?o nam poinformowa?, i? w konkursie literackim "Zdrowe od?ywianie i ?ywno?ci szanowanie" organizowanym przez SKO SP2 Rabka - Zdrój dzieci z oddzia?u przedszkolnego 0A naszej szko?y zaj?li kolejno:

I miejsce  Ma?gorzata Farat 

II miejsce Dawid Brykalski

III miejsce Krystian Gr?bosz

    Konkurs dedykowany by? dla uczniów klas 0 - VI z regionu ma?opolsko - ?wi?tokrzyskiego. Dzieci z grupy wiekowej - klasy przedszkolne, mia?y za zadanie indywidualnie u?o?y? wiersz sk?adaj?cy si? z minimum 2 strof o tematyce zgodnej z tematem konkursu.

   W dniu poprzedzaj?cym Dzie? Dziecka laureaci konkursu w obecno?ci pani wicedyrektor Gra?yny Dubiel otrzymali dyplomy i nagrody. 

             Serdecznie gratulujemy i ?yczymy kolejnych sukcesów.

Tekst: Wychowawca oddzia?u przedszkolnego 0A