Aktualno?ci

    B?dzie, b?dzie zabawa, b?dzie si? dzia?o i znowu nocy b?dzie ma?o- tak ?piewali aktorzy i ca?a publiczno?? w trakcie wesela Królewny ?nie?ki i Ksi?cia z Bajki, oczywi?cie wesela odbywaj?cego si? w ba?niowej krainie, w któr? 1 czerwca b.r. zamieni?a si? scena MGCK w S?omnikach, gdzie dzi?ki uprzejmo?ci p. Dyrektor Alicji Biczysko mogli?my ponownie go?ci?. Tym razem nieoceniona pani re?yser Ewa Dulewicz zmobilizowa?a nasz? amatorsk? trup? aktorsk? do przygotowania spektaklu w prezencie na Dzie? Dziecka dla uczniów SP w S?omnikach.

    Poprzeczka zosta?a postawiona wysoko, bo wyszed? nam godzinny spektakl, jednak profesjonalizm, a jednocze?nie ciep?o i ?yczliwo?? pani re?yser sprawiaj?, ?e wszyscy – zarówno dzieci jak i doro?li daj? z siebie wszystko. Na próbach dobrze si? bawili?my, ale tak?e ka?dy ?wiadomie budowa? swoj? posta?. Pani Ewa udziela wskazówek, które nie t?amsz? indywidualizmu aktora i jego wizji roli, ale pomagaj? wydoby? pewne emocje, zarysowa? bohatera. W?a?ciwie do samego ko?ca co? ewoluuje, zmienia si?, wcielamy w ?ycie nowe pomys?y i rozwi?zania sceniczne. Wielk? pomoc? s?u?yli nam  panowie Wojciech Janczarski i Adrian Sadowski, którzy re?yserowali ?wiat?a i d?wi?k. Wiele czasu i pracy wymaga dostosowanie wybranej przez pani? re?yser muzyki do potrzeb przedstawienia i potem zapanowanie nad tym w czasie spektaklu.

Na pustkowiu mieszkam w wie?y

I mam widok ca?kiem niez?y

Na krain? t? ba?niow?

Lecz chc? bajk? ?wie??, now?…

    Tak mówi? jeden z naszych bohaterów – Czarnoksi??nik  i my te? chcieli?my czego? nowego, chocia? nawi?zuj?cego do tradycyjnych motywów ba?niowych, dlatego do znanego w?tku ba?ni o ?nie?ce do??czyli?my bohaterów z innych ba?ni. Jest tu ?pi?ca Królewna na sta?e zadomowiona u Krasnoludków oraz Kopciuszek, który uciekaj?c z zamku po pó?nocy równie? tu trafia, jest Czerwony Kapturek, któremu  ba?? si? niezbyt podoba, jednak najwa?niejsze jest to, ?e Czarnoksi??nik, My?liwy, Wilk i Ksi??? pragn? zmieni? swoje ?ycie i wspólnie dokona? bohaterskiego czynu – znale?? ?on? dla Ksi?cia. Jak to w ba?niach bywa wszystko dobrze si? ko?czy – nawet Macocha i jej zestresowane Lustro na ko?cu znajd? si? w?ród weselnych go?ci.

     Czary mary, z?oty kurz i to koniec bajki ju? – jak mówi? trzy Wró?ki snuj?ce osnow? ba?ni.

    Ca?o?ci obrazu scenicznego dope?nia?y nasze kochane dzieciaczki, które wcieli?y si? w role Krasnali oraz  ró?nego gatunku Zwierz?tek i oczywi?cie pieczo?owicie wykonana przez p. Joann? T?uszcz dekoracja sceny. W tle pi?knie prezentowa? si? baner przedstawiaj?cy las projektu p. Ewy ?aby, a sfinansowany przez p. Dyrektor Agat? Skrzypczyk.

     Szczególne wyrazy uznania i podziwu nale?y skierowa? do Rodziców, którzy bezinteresownie po?wi?caj?c swój wolny czas chcieli zrobi? co? dla dzieci. Wydaje mi si?, ?e chyba nawet oni sami nie podejrzewali siebie o taki talent aktorski. Wszyscy ?wietnie oddali charakter swoich postaci, specyfik?, komizm zarówno s?owny, jak i sytuacyjny. Chapeau bas dla Was Kochani !!!

A oto bohaterowie naszej ba?ni:

Wró?ka Bobula – Ewa ?aba

Wró?ka Zazula – Justyna Kuca

Wró?ka Paczula – Anna Wójcik

Macocha – Sylwia Polak

?nie?ka – Agnieszka Stawi?ska

Kopciuszek – Anna Tochowicz

?pi?ca Królewna – Monika Machejek

Lustro – Szymon Machejek

My?liwy – Przemys?aw Dusza

Ksi??? z bajki – ?ukasz Czy?ewski

Czarnoksi??nik – Dariusz Wójcik

Wilk – Maciej Mrajca

Czerwony Kapturek – Amelka Dusza

Krasnale: Dominik i Iga Mrajca Julek Stawi?ski, Nikola i Wiktoria Machejek, Zuzia Wójcik, Dominik Kuca, Antek ?aba, Dawid Mochalski, Madzia G?dek

Zwierzaczki: Julka i Maja Czapla, Amelka Stawi?ska, Wiktoria Kuca, Emilka Tochowicz, Marysia ?aba.

    Teatr  to iluzja, to magia stworzona za pomoc? ?wiat?a, d?wi?ku i s?owa, to mo?liwo?? i dla widza i dla aktora bycia przez chwil? w innej rzeczywisto?ci. Nas ten ?wiat oczarowa?  i mamy nadziej?, ?e nasi m?odzi widzowie obcuj?c z ?ywym s?owem, tak?e poczuli si? oczarowani teatrem.

                                                                                              Tekst: Anna Wójcik

Zdj?cia: Anna Pokrzywi?ska