Aktualno?ci

    Podczas zebrania z rodzicami w dniu 5 czerwca 2017 Pani Wicedyrektor Gra?yna Dubiel przekaza?a najwa?niejsze informacje dotycz?ce wprowadzanej reformy.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o?wiatowe obejmuje swoim zakresem przedmiotowym cz??? materii regulowanej dotychczas przez ustaw? o systemie o?wiaty.

 • Najwa?niejsz? zmian? zawart? w przedk?adanej ustawie s? rozwi?zania dotycz?ce nowego ustroju szkolnego oraz zwi?zanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkó? i placówek o?wiatowych
 • Docelowa struktura szkolnictwa ma obejmowa?:
 • 8-letni? szko?? podstawow?,
 • 4-letnie liceum ogólnokszta?c?ce,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letni? bran?ow? szko?? I stopnia,
 • 3-letni? szko?? specjaln? przysposabiaj?c? do pracy,
 • 2-letni? bran?ow? szko?? II stopnia,
 • szko?? policealn?.
 •    Zmiany rozpoczn? si? od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie ko?cz?cy klas? VI szko?y podstawowej b?d? podlega? promocji do klasy VII szko?y podstawowej. Rozpocznie si? tym samym wygaszanie gimnazjów – nie b?dzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III uko?czy gimnazjum, co oznacza, ?e z dniem 1 wrze?nia 2019 r. w ustroju szkolnym nie b?d? funkcjonowa? gimnazja.
 •    Wprowadzanie bran?owej szko?y I stopnia, w miejsce zasadniczej szko?y zawodowej, planowane jest od 1 wrze?nia 2017 r. Wprowadzanie bran?owej szko?y II stopnia dla absolwentów bran?owej szko?y I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokszta?c?cych i technikach rozpoczn? si? od roku szkolnego 2019/2020, a zako?cz? w roku szkolnym 2023/2024.
 •  W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokszta?c?cych, techników i bran?owych szkó? I stopnia edukacj? rozpocznie m?odzie? ko?cz?ca klas? III gimnazjum i ko?cz?ca klas? VIII szko?y podstawowej
 •   M?odzie? ko?cz?ca gimnazjum b?dzie kszta?ci?a si? w 3-letnich liceach ogólnokszta?c?cych i 4-letnich technikach, natomiast m?odzie? ko?cz?ca VIII klas? szko?y podstawowej rozpocznie nauk? w 4-letnim liceum ogólnokszta?c?cym lub 5-letnim technikum. Uczniowie b?d? mogli tak?e kontynuowa? nauk? w I klasie bran?owej szko?y I stopnia.
 • w kszta?ceniu specjalnym,
 • w kszta?ceniu zawodowym,
 • umo?liwia tworzenie oddzia?ów przygotowawczych,
 • w zakresie przekazywania przez jednostki samorz?du terytorialnego w drodze umowy szkó? publicznych do prowadzenia innym podmiotom,
 • w zakresie przeprowadzania procedury likwidacji (przekszta?cenia) szko?y publicznej prowadzonej przez jednostk? samorz?du terytorialnego,
 • w zakresie tworzenia zespo?ów szkó? lub placówek,
 • w zakresie funkcjonowania oddzia?ów mi?dzynarodowych,
 • w zakresie funkcjonowania oddzia?ów dwuj?zycznych,
 • w zakresie programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • w wychowaniu fizycznym oraz w wychowaniu przedszkolnym,
 • w realizacji obowi?zku szkolnego,
 • w zakresie innowacji i eksperymentów,
 • w zakresie podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
 • w sprawowaniu i organizacji nadzoru pedagogicznego,
 • w zakresie statutów szkó? i przedszkoli,
 • w rekrutacji do szkó? i przedszkoli,
 • w zakresie szkó? i placówek niepublicznych. Ustawa wprowadza tak?e zmiany w nast?puj?cych obszarach:


SZKO?A PODSTAWOWA

 • Konsekwencj? reformy systemu edukacji jest wprowadzenie do 8-letniej szko?y podstawowej nowych obowi?zkowych zaj?? edukacyjnych – pocz?wszy od klasy V:  geografii, biologii, chemii, fizyki.


Egzamin ósmoklasisty

Docelowo ma obejmowa? przedmioty obowi?zkowe:

 • j?zyk polski,
 • j?zyk obcy nowo?ytny,
 • matematyk?,
 • jeden z wybranych przez ucznia przedmiotów spo?ród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
 •   W takiej formule egzamin przeprowadzany b?dzie po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021
 •   Do tego czasu obowi?zywa? b?d? przepisy przej?ciowe (w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021)
 •   Egzamin b?dzie obejmowa?:
 1. j?zyk polski,
 2. j?zyk obcy nowo?ytny,
 3. matematyk?.

UCZNIOWIE NIEPROMOWANI

 • ucze? klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 wrze?nia 2017 r. staje si? uczniem klasy VII szko?y podstawowej,
 • ucze? klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 wrze?nia 2018 r. staje si? uczniem klasy VIII szko?y podstawowej.


PODSTAWA PROGRAMOWA  I RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 • W okresie przej?ciowym (rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019) w szkole b?d? obowi?zywa?y dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania.
 • Now? podstaw? programow? okre?lon? w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
 1. w przedszkolach,
 2. w klasach I, IV i VII szko?y podstawowej
 • Reforma edukacji to wprowadzenie do o?mioletniej szko?y podstawowej nowych obowi?zkowych zaj?? edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki.

B?d? one w??czane stopniowo:

 1. geografia i biologia – od klasy pi?tej,
 2. chemia i fizyka – od klasy siódmej,
 3. drugi j?zyk obcy nowo?ytny – tak?e od klasy siódmej.

PROGRAMY NAUCZANIA I PODR?CZNIKI

 • Nowe podr?czniki, programy i podstawa:

Przedszkole, klasy I, IV, VII.

 • Dotychczasowa podstawa, programy i podr?czniki:

Klasy II, III, V

 • Dotychczasowa podstawa, programy, ale wybór nowych podr?czników:

Klasy VI

DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Projekt ramowego planu nauczania okre?la wymiar 10 godzin w roku na poziomie klas VII i VIII oraz 10 godzin w szkole ponadpodstawowej.
 2. Tre?ci programowe, warunki, sposób realizacji i organizacji doradztwa oraz wymagania co do osób realizuj?cych doradztwo zostan? okre?lone w drodze rozporz?dzenia.
 3. Od 1 wrze?nia 2017 r. doradztwo zawodowe powinno by? realizowane na podstawie programu przygotowanego przez nauczyciela wykonuj?cego te zadania i dopuszczony przez dyrektora szko?y, po zasi?gni?ciu opinii rady pedagogicznej.
 4. Program ten powinien zawiera? tre?ci dotycz?ce informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz mo?liwo?ciach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

ORZECZENIA Z PPP

 • Orzeczenia o potrzebie kszta?cenia specjalnego wydane przed 1 wrze?nia 2017 r.:

- na okres I etapu edukacyjnego zachowuj? wa?no?? do czasu zako?czenia kszta?cenia w klasie IV szko?y podstawowej,

- na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV - VI) zachowuj? wa?no?? do czasu zako?czenia kszta?cenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.