Aktualności

Najważniejsze informacje dla rodziców dotyczące wprowadzanej reformy

    Podczas zebrania z rodzicami w dniu 5 czerwca 2017 Pani Wicedyrektor Grażyna Dubiel przekazała najważniejsze informacje dotyczące wprowadzanej reformy.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe obejmuje swoim zakresem przedmiotowym część materii regulowanej dotychczas przez ustawę o systemie oświaty.

 • Najważniejszą zmianą zawartą w przedkładanej ustawie są rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych
 • Docelowa struktura szkolnictwa ma obejmować:
 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.
 •    Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum, co oznacza, że z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.
 •    Wprowadzanie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzanie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024.
 •  W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpocznie młodzież kończąca klasę III gimnazjum i kończąca klasę VIII szkoły podstawowej
 •   Młodzież kończąca gimnazjum będzie kształciła się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast młodzież kończąca VIII klasę szkoły podstawowej rozpocznie naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.
 • w kształceniu specjalnym,
 • w kształceniu zawodowym,
 • umożliwia tworzenie oddziałów przygotowawczych,
 • w zakresie przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy szkół publicznych do prowadzenia innym podmiotom,
 • w zakresie przeprowadzania procedury likwidacji (przekształcenia) szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • w zakresie tworzenia zespołów szkół lub placówek,
 • w zakresie funkcjonowania oddziałów międzynarodowych,
 • w zakresie funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych,
 • w zakresie programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • w wychowaniu fizycznym oraz w wychowaniu przedszkolnym,
 • w realizacji obowiązku szkolnego,
 • w zakresie innowacji i eksperymentów,
 • w zakresie podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
 • w sprawowaniu i organizacji nadzoru pedagogicznego,
 • w zakresie statutów szkół i przedszkoli,
 • w rekrutacji do szkół i przedszkoli,
 • w zakresie szkół i placówek niepublicznych. Ustawa wprowadza także zmiany w następujących obszarach:


SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Konsekwencją reformy systemu edukacji jest wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – począwszy od klasy V:  geografii, biologii, chemii, fizyki.


Egzamin ósmoklasisty

Docelowo ma obejmować przedmioty obowiązkowe:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematykę,
 • jeden z wybranych przez ucznia przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
 •   W takiej formule egzamin przeprowadzany będzie po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021
 •   Do tego czasu obowiązywać będą przepisy przejściowe (w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021)
 •   Egzamin będzie obejmował:
 1. język polski,
 2. język obcy nowożytny,
 3. matematykę.

UCZNIOWIE NIEPROMOWANI

 • uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej,
 • uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.


PODSTAWA PROGRAMOWA  I RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 • W okresie przejściowym (rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019) w szkole będą obowiązywały dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania.
 • Nową podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
 1. w przedszkolach,
 2. w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej
 • Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki.

Będą one włączane stopniowo:

 1. geografia i biologia – od klasy piątej,
 2. chemia i fizyka – od klasy siódmej,
 3. drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

 • Nowe podręczniki, programy i podstawa:

Przedszkole, klasy I, IV, VII.

 • Dotychczasowa podstawa, programy i podręczniki:

Klasy II, III, V

 • Dotychczasowa podstawa, programy, ale wybór nowych podręczników:

Klasy VI

DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Projekt ramowego planu nauczania określa wymiar 10 godzin w roku na poziomie klas VII i VIII oraz 10 godzin w szkole ponadpodstawowej.
 2. Treści programowe, warunki, sposób realizacji i organizacji doradztwa oraz wymagania co do osób realizujących doradztwo zostaną określone w drodze rozporządzenia.
 3. Od 1 września 2017 r. doradztwo zawodowe powinno być realizowane na podstawie programu przygotowanego przez nauczyciela wykonującego te zadania i dopuszczony przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 4. Program ten powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

ORZECZENIA Z PPP

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

- na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,

- na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV - VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.