Aktualno?ci

Rodzinny Piknik Ekologiczny "Ekologia jest trendy"

    W tym roku PIKNIK RODZINNY, który odby? si? dn. 10 czerwca b.r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach, przebiega? pod has?em Ekologia jest trendy. Wspó?organizatorem imprezy by? Urz?d Miejski w S?omnikach. Jak wskazuje temat pikniku by?o ekologicznie czyli zielono i blisko natury. Zgodnie z zapowiedzi? p. Ma?gorzaty Klich reprezentuj?cej Urz?d na stanowiskach obj?tych ich patronatem mo?na by?o odpady wymieni? na ro?liny ozdobne. Wprawdzie to tylko dzia?anie symboliczne, ale wskazuj?ce kierunek my?lenia: mniej ?mieci, wi?cej zieleni. Takim my?leniem wykaza?y si? oddzia?y zerowe i na dziedzi?cu szko?y mo?na by?o podziwia? ich ekozamki czyli bardzo okaza?e budowle wykonane z surowców wtórnych.

    Poza tym tradycyjnie ju? do lat ubieg?ych na dziedzi?cu szko?y pojawi?y si? ró?ne stoiska. Mo?na by?o zje?? ekociacho, gofra z owocami lub poszale? sa?atkowo czyli skomponowa? sobie w?asn? sa?atk?. Rada Rodziców jak zawsze stan??a na wysoko?ci zadania i grillowa?a pe?n? par?. Poza tym mo?na te? by?o zobaczy? stoiska prezentuj?ce szko?y wchodz?ce w sk?ad naszego zespo?u, prace uczniów, pi?kne zdj?cia z przedstawie?, które rodzice naszych uczniów przygotowywali w prezencie dla dzieci ze szko?y podstawowej. Mo?na by?o zrobi? sobie ekologiczny wianek, pog?ówkowa? nad zadaniami matematycznymi, przekona? si?, ze makulatura to nie ?mieci, ale ?wietny materia? plastyczny, zrobi? arcydzie?o malarskie za pomoc?… soku warzywnego lub da? sobie pomalowa? twarz naszym piknikowym makija?ystkom. Mi?o?nicy czytania mogli odwiedzi? stoisko Drugie ?ycie ksi??ek i w przyst?pnej cenie kupi? co? ciekawego do poduszki.

     Mimo deszczu, który próbowa? przestraszy? i go?ci i organizatorów, na naszej scenie ci?gle co? si? dzia?o. Mali, nieustraszeni arty?ci z oddzia?ów przedszkolnych, zerowych, z klasy I a oraz II a zaprezentowali przedstawienia i inscenizacje o tematyce ekologicznej, za? starsi uczniowie z gimnazjum zabawiali zebranych ?piewaj?c piosenki i prezentuj?c w pokazie mody ekologicznej, jak wykorzysta? materia?y wtórne, aby ubra? si? modnie i wygodnie. Co jaki? czas barwny clown - animator zaprasza? dzieci do wspólnej zabawy na scenie i mimo deszczu nie brakowa?o ch?tnych.

    Tradycyjnie wielk? popularno?ci? cieszy?a si? loteria. Losy rozesz?y si? dos?ownie jak ?wie?e bu?eczki. Bardzo nas to ucieszy?o, gdy? dochód z tegorocznego pikniku b?dzie przeznaczony na doposa?enie placu zabaw dla najm?odszych.  Jednak organizacja ca?ej imprezy oraz towarzysz?cej jej  loterii nie by?aby mo?liwa, gdyby nie nasi hojni sponsorzy, których tu wymieni?:

SPONSORZY PIKNIKU 2017 r.

 1. AMPLUS Sp. z o.o. Niegardów
 2. Pan W?adys?aw Gugulski – Zak?ad W?dliniarski z Ratajowa
 3. Janusz Janicki
 4. Ma?gorzata i Wojciech Starnawscy – Almus
 5. Piekarnia Gnieccy
 6. Pan Marek Zabielski - Sklep Ogrodniczy
 7. Pawe? Zieli?ski, Wojciech Podyma -  Centrum Budowlane PAULA
 8. Zofia ?migrodzka – Zajazd na Weso?ej
 9. Sabina Klimczyk
 10. Mateusz ?migrodzki
 11. Józef ?migrodzki – Auto Handel
 12. El?bieta i Micha? Jednaki
 13. Wioletta Kanik – Sklep spo?ywczy VIOLA
 14. Agata Toporek – Ksi?garnia
 15. Tomasz Konieczny
 16. Anna Starnawska – Restauracja „Cichy Gaik”
 17. Duda – Piekarnia Mi?ocice
 18. Joanna Szeremeta – F.H.U KARJO
 19. Andrzej Wlaz?o – Sklep z artyku?ami przemys?owymi w Miechowie
 20. DIANT – POL w Prandocinie Wysio?ku
 21. Agnieszka i Grzegorz Harmaj
 22. Iwona i Mariusz Kura
 23. Kryta P?ywalnia w Miechowie
 24. „Animatort”
 25. „Tani gaz”
 26. Magdalena J?drychowska- Floris
 27. „Ogród S?omniki” Szkó?ka Drzew i Krzewów Ozdobnych
 28. „Saymun kebab”
 29. „?wiat Lodów”
 30. „Rejtanówka”
 31. „Atelier kwiatowe Bein”

    Dyrekcja Szko?y oraz Grono Pedagogiczne dzi?kuj? wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Piknik Rodzinny oraz wszystkim przyby?ym go?ciom. Ju? dzisiaj zapraszamy na przysz?oroczn? imprez?.

  Tekst: Anna Wójcik

Zdj?cia: Anna Pokrzywi?ska