Aktualno?ci

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2016/2017

Zako?czenie roku szkolnego 2016/2017, tradycyjnie odby?o si? w Hali Sportowej w S?omnikach. O godzinie 900 zebrali si? uczniowie klas IV- VI wraz ze swoimi wychowawcami. Uroczysto?? prowadzona by?a przez przedstawicieli SU. Pani Dyrektor Agata Skrzypczyk oraz Pani V- ce Dyrektor Gra?yna Dubiel wr?czy?y nagrody uczniom, ktrzy osi?gn?li wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Dyplomy za ofiarn? pomoc na rzecz szko?y otrzymali rwnie? rodzice.

O godzinie 1000 zebrali si? m?odsi uczniowie naszej szko?y. Uroczysto?? prowadzona by?a przez MSU. Pani Dyrektor Agata Skrzypczyk oraz Pani V-ce Dyrektor Gra?yna Dubiel pogratulowa?y wszystkim uczniom, a za szczeglne osi?gni?cia w nauce i zachowaniu wr?czy?y nagrody uczniom klas III. Podobnie jak w klasach IV-VI, nagrody otrzymali tak?e uczniowie za stuprocentow? frekwencj?. Obie Panie Dyrektor podzi?kowa?y rwnie? rodzicom za pomoc i prac? na rzecz szko?y, wr?czaj?c im dyplomy.

Po cz??ciach oficjalnych wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali si? do klas, gdzie odebrali ?wiadectwa. Nast?pnie w radosnych nastrojach opu?cili mury szkolne, ?egnaj?c si? ze szko?? na czas wakacji.

Tekst: Ewa Michalska - Kiwior, Iwona ?arkowska

Zdj?cia: Anna Pokrzywi?ska