Wybory do SU

     Pod koniec wrze?nia uczniowie klas IV - VI szko?y podstawowej wzi?li udzia? w wyborach do Samorz?du Uczniowskiego. Wybory jak zawsze poprzedzone by?y kampani? wyborcz?, a kandydaci starali si? przekona? wyborców, ?e to w?a?nie oni najlepiej b?d? reprezentowa? szko??.

     Po wyborach odby?o si? przeliczenie g?osów, którego dokona?a Komisja Skrutacyjna w sk?adzie:
Natalia Rerak,
Diana Dydli?ska,
Kinga J?drychowska.

    A oto wyniki wyborów:

Przewodnicz?ca: Paulina Grabska
z – ca: Szymon Pokrzywi?ski

Sekcja artystyczno - plastyczna:
Aleksandra Adamczyk
Kinga ?wierczy?ska
Weronika Motyczy?ska
Natalia Warcho?


Sekcja informacyjna: 
Krzysztof Ozaist
Anna Minior

Poczet sztandarowy:
Kinga J?drychowska
Mateusz Zieli?ski
Natalia Rerak
Maria Jednaka

Opiekunki Samorz?du:
Ewa Michalska - Kiwior
Katarzyna Adamek - Lepiarczyk

 Tekst: E. Kiwior