Przedstawienie z okazji ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci

     W dniu 7 listopada odby? si? apel z okazji ?wi?ta  Odzyskania Niepodleg?o?ci. Uczniowie klas IV-VI ogl?dn?li przedstawienie „B?d? wolnym i szanuj wolno??”, które zosta?o  przygotowane przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem p. J. Kuchty. O scenografi? zadba?a p. K. Adamek-Lepiarczyk.

      Widowisko mia?o na celu nie tylko upami?tni? wa?ne dla Polaków ?wi?to 11 Listopada, ale te? u?wiadomi? dzieciom, ?e wielka historia Polski nie jest jedynie uwieczniona w ksi??kach historycznych, ale tak?e w pami?tnikach cz?sto pisanych przez „zwyk?ych” bohaterów, o których ma?o kto dzi? pami?ta. Miejmy nadziej?, ?e uczniowie Szko?y Podstawowej w S?omnikach wi?kszym szacunkiem b?d? otacza? pami?tki rodzinne, które cz?sto by?y ?wiadkami wielkiej historii.

Tekst: Joanna Kuchta

Podczas inscenizacji wykorzystano prezentacj? multimedialn?.