W bie??cym roku szkolnym Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przyst?pi?a do kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szko?a, ktrego organizatorami s? min. Ma?opolska Wojewdzka Rada Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego, Wydzia? Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie oraz Ma?opolskie Kuratorium O?wiaty.

Akcja konkursowa b?dzie trwa?a do ko?ca pa?dziernika 2012 r. i w tym okresie szko?a podejmie szereg dzia?a?, ktre nast?pnie zostan? bardzo dok?adnie opisane i w postaci raportu trafi? w terminie do 12 listopada br. do organizatorw konkursu.

Nasza szko?a zrealizowa?a ju? pewne zadania zwi?zane z konkursem. Dzi?ki pozyskanym sponsorom uda?o si? wyposa?y? wszystkie dzieci ze szko?y w odblaski. Odby?a si? rwnie? w dniu zebra? z rodzicami prelekcja dotycz?ca bezpiecze?stwa na drodze oraz konieczno?ci posiadania przez uczniw odblaskw przeprowadzona przez policjantk?.

W planach s? jeszcze nast?puj?ce dzia?ania:

  • zorganizowanie konkursu plastycznego zatytu?owanego Kolorowo odblaskowo;
  • stworzenie gazetek ?ciennych na terenie szko?y informuj?cych o akcji;
  • przeprowadzenie godzin wychowawczych po?wi?conych tematyce odblaskw;
  • zorganizowanie Dnia Odblaskowego w szkole, w czasie ktrego planowany jest happening na ulicach miasta i rozdawanie odblaskw, pokaz pierwszej pomocy oraz szkolny konkurs BRD;
  • staramy si? rwnie? o fundusze na kamizelki odblaskowe dla uczniw.

Mamy nadziej?, ?e da nam si? zosta? Odblaskow? Szko??!

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU ODBLASKOWA SZKO?A