W bie??cym roku szkolnym Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przyst?pi?a do kolejnej edycji konkursu „Odblaskowa Szko?a”, którego organizatorami s? min. Ma?opolska Wojewódzka Rada Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego, Wydzia? Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Ma?opolskie Kuratorium O?wiaty.

 

     Akcja konkursowa b?dzie trwa?a do ko?ca pa?dziernika 2012 r. i w tym okresie szko?a podejmie szereg dzia?a?, które nast?pnie zostan? bardzo dok?adnie opisane i w postaci raportu trafi? w terminie do 12 listopada br. do organizatorów konkursu.

     Nasza szko?a zrealizowa?a ju? pewne zadania zwi?zane z konkursem. Dzi?ki pozyskanym sponsorom uda?o si? wyposa?y? wszystkie dzieci ze szko?y w odblaski. Odby?a si? równie? w dniu zebra? z rodzicami prelekcja dotycz?ca bezpiecze?stwa na drodze oraz konieczno?ci posiadania przez uczniów odblasków przeprowadzona przez policjantk?.

     W planach s? jeszcze nast?puj?ce dzia?ania:

Mamy nadziej?, ?e da nam si? zosta? „Odblaskow? Szko??”!

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU  ODBLASKOWA SZKO?A