W ramach projektu Odblaskowa szko?a w Szkole Podstawowej w S?omnikach go?cili przedstawiciele Policji z Wydzia?u Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej w Krakowie.

Panie policjantki odwiedzi?y trzy oddzia?y przedszkolne oraz uczniw z klas I. Akcja zorganizowana zosta?a w trosce o bezpiecze?stwo dzieci oraz w nadziei zmniejszenia liczby ofiar wypadkw, ktrych uczestnikami s? cz?sto najm?odsi.

Podobne spotkania odby?y si? w pozosta?ych klasach. Z uczniami spotka?a si? inspektor ds. nieletnich. Policjantka rozmawia?a tak?e z rodzicami podczas wywiadwki. Na prelekcji przypomniane zosta?y zasady bezpiecznego poruszania si? i przewo?enia dzieci.