W ramach projektu „Odblaskowa szko?a” w Szkole Podstawowej w S?omnikach go?cili przedstawiciele Policji z Wydzia?u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.

 

     Panie policjantki odwiedzi?y trzy oddzia?y przedszkolne oraz uczniów z klas I. Akcja zorganizowana zosta?a w trosce o bezpiecze?stwo dzieci oraz w nadziei zmniejszenia liczby ofiar wypadków, których uczestnikami s? cz?sto najm?odsi.

     Podobne spotkania odby?y si? w pozosta?ych klasach. Z uczniami spotka?a si? inspektor ds. nieletnich. Policjantka rozmawia?a tak?e z rodzicami podczas „wywiadówki”. Na prelekcji przypomniane zosta?y zasady bezpiecznego poruszania si? i przewo?enia dzieci.