DZIE? ODBLASKOWY

Czwartek 18 pa?dziernika 2012 r?ni? si? od innych szkolnych dni. Wtedy bowiem mia? miejsce Dzie? Odblaskowy.

Zamiast na lekcjach, uczniowie klas IV VI pod opiek? wychowawcw zebrali si? w sali gimnastycznej. Tam wszyscy zobaczyli pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez pani? Marzen? Malkowsk?, ktrej pomagali uczniowie. Nast?pnie odby? si? konkurs BRD

Konkurowa?y z sob? trzy dru?yny: przedstawiciele klas IV, V i VI. Rywalizacja mia?a form? lubianej przez wszystkich gry w statki. Najwi?kszy doping towarzyszy? zawodnikom, gdy mi?li do pokonania rowerowy tor przeszkd. Okaza?o si?, ?e w brew pozorom, jest to nie lada wyzwanie! W ca?ej rywalizacji, bezkonkurencyjne okaza?y si? przedstawicielki klas czwartych, ktrym serdecznie gratulujemy.

Kolejnym elementem tego dnia by?o wyposa?enie wszystkich uczniw w odblaski. Dzi?ki pomocy sponsorw ka?de dziecko mo?e przypi?? do swego plecaka odblaskowego Weso?ego Kornika. Innymi zgromadzonymi odblaskami obdarowywali?my mieszka?cw naszego miasta podczas happeningu, ktry odby? si? po konkursie BRD.

Pod opiek? wychowawczy?, wystrojonych tego dnia w kamizelki odblaskowe, uczniowie wyruszyli barwnym korowodem na ulice miasteczka. Ka?da klasa wykrzykiwa?a wtedy odblaskowe has?a zach?caj?ce do noszenia odblaskw. Na zawo?ania typu; Odblaskowa szko?a jest bezpieczna i weso?a! lub Ma?e odblaski chroni?, jak kaski! nikt nie pozosta? oboj?tny.

Rozdano ponad 100 elementw odblaskowych. Bardzo przyja?nie reagowali na nasz widok kierowcy i przechodnie. Wreszcie mo?na by?o krzycze?, ile si? w p?ucach i nikt nie prbowa? ucisza?!!! Nawet panie dopingowa?y: g?o?niej!!!

W czasie, gdy uczniowie klas starszych bawili si? i uczyli w sali gimnastycznej, maluchy z klas 0- III uczestniczy?y w konkursie plastycznym No? odblaski ?wie? przyk?adem. Pi?kne, kolorowe plakaty ozdobi?y potem szkolne korytarze.

Ka?dy ucze? naszej szko?y i ten ma?y i ten du?y otrzyma? odblask. Mamy nadziej?, ?e stanie si? on sta?ym elementem uczniowskiego wyposa?enia.

Uczniw klas IV VI szczeglne prosimy o pilnowanie swojego odblasku. Ju? nied?ugo b?dzie on biletem wst?pu na Odblaskowe Andrzejki!!!