POKAZ PIERWSZEJ POMOCY

     Dnia 18 pa?dziernika Szko?a Podstawowa w S?omnikach obchodzi?a ,,Odblaskowy Dzie?”. W dniu tym odby? si? pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez pani? mgr Marzen? Malkowsk?, nauczyciela wychowania fizycznego Szko?y Podstawowej w S?omnikach.

      Pokaz zawiera? teoretyczne oraz praktyczne przekazy w kategorii ratownictwa przedmedycznego.

     ?wietnie si? przy tym bawili?my i nawet nie wiemy kiedy ka?dy z nas tak wiele si? nauczy?. Oby jednak sytuacji, w których b?dziemy musieli korzysta? z nowych umiej?tno?ci by?o w naszym ?yciu jak najmniej!