Konkurs plastyczny KOSZ PANI JESIENI

 

    "KOSZ PANI JESIENI" – to temat konkursu plastycznego zorganizowanego na prze?omie pa?dziernika i listopada przez  p. Magdalen? Pikiel - wychowawc? ?wietlicy. Przeznaczony by? on dla uczniów klas O – III. Prace nale?a?o sk?ada? do 09.11.2012 r.

 

 G?ównymi kryteriami oceny by?o:

- samodzielno?? wykonania pracy;

- oryginalno?? uj?cia tematu;

-estetyka wykonania;

-ciekawa technika plastyczna;

-ogólny wyraz artystyczny;

    Do konkursu przyst?pi?o a? 38 uczniów. Wykazali si? oni niezwyk?? wyobra?ni? i zaanga?owaniem przy wykonaniu swych prac. Prze?o?y?o si? to na niezwyk?? trudno?? przy ocenie tych ma?ych dzie? sztuki. Jury zdecydowa?o, i? wszyscy zas?uguj? na pochwa??, jednak 14 uczestników otrzyma?o wyró?nienia- oto oni:

GRATULUJEMY !!!

Wszystkie prace cieszy?y nasze oczy i ka?dy móg? je podziwia? przez ca?y listopad, gdy? zosta?a zorganizowana w ?wietlicy szkolnej wystawa pokonkursowa.

tekst i zdj?cia: M.Pikiel