Polsko - Szwajcarski Projekt Edukacyjny

W bie??cym roku szkolnym nasza szko?a przyst?pi?a do Polsko - Szwajcarskiego Programu Wsp?pracy, KIK/34. Zadanie 2 realizowane w ramach tego projektu ma na celu edukacj? i wdra?anie zasad prawid?owego ?ywienia oraz ocen? wp?ywu tej edukacji na sposb ?ywienia, stan od?ywiania i poziom wiedzy dzieci i m?odzie?y.

Aby jak najlepiej zrealizowa? to zadanie przyst?pili?my do projektu TRZYMAJ FORM?!, w ramach ktrego uczniowie wykonuj? r?norodne zadania promuj?ce aktywno?? fizyczn? i poznaj? tajniki zbilansowanej diety. Zdobywaj? informacje o skutkach nieprawid?owego ?ywienia i ucz? si? odpowiedzialnych wyborw ?ywieniowych. Kontynuujemy programy: Mleko z klas? i Owoce w szkole. Ju? w ubieg?ym roku nasza sp?dzielnia uczniowska wzi??a udzia? w projekcie modernizuj?cym szkolny sklepik. Efektem tego dzia?ania jest zmodyfikowana oferta sklepiku, ktra u?atwia dzieciom i m?odzie?y podejmowanie m?drych decyzji ?ywieniowych. Uczniowie aktywnie ?wicz? na lekcjach w-fu a po zaj?ciach szkolnych trenuj? pod okiem fachowcw w LKS S?omniczanka, czy na przyleg?ej szkole, nowoczesnej hali sportowej. Popo?udniami rwnie? rodzice i babcie korzystaj? z oferty r?norodnych zaj?? fizycznych uczestnicz?c w zaj?ciach fitness, jogi i pilates pod okiem instruktorki i rehabilitantki, pani M. Boczkowskiej.