Wycieczka do piekarni

     W dniu 14 listopada uczniowie klasy III a mieli okazj? zapozna? si? z prac? piekarza i podgl?dn?? jak piecze si? chleb. Sta?o si? to dzi?ki uprzejmo?ci w?a?cicieli piekarni z Mi?ocic.

Najpierw uczniowie poznali ró?ne typy m?ki oraz rodzaje pieczywa. Z zainteresowaniem obserwowali jak wyrabia si? ciasto na chleb i bu?ki. Najwi?ksz? atrakcj? by?o samodzielne formowanie bu?ek z przygotowanego ciasta i ozdabianie ich makiem, sezamem, ziarnami s?onecznika lub p?atkami. Z podziwem patrzyli na piekarza, który w mistrzowskim stylu tworzy? coraz to nowe kszta?ty. Nie zabrak?o rogali, obwarzanków a nawet postaci ?w. Miko?aja. Uczniowie poznali jak wybiera? pieczywo, aby jednocze?nie by?o smaczne, zdrowe i od?ywcze. Dzi?ki tej lekcji poznali, z jakim trudem powstaje chleb.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowanie Sz. P. El?biecie i Zbigniewowi Duda za zorganizowanie lekcji w piekarni.

Uczniowie klasy III a z wychowawczyni?

Sprawozdanie z wycieczki