Franu? Kura laureatem konkursu plastycznego

W listopadzie br. biblioteka szkolna w S?omnikach przy??czy?a si? do wojewdzkiego konkursu plastycznego Mj bajkowy mi?, zorganizowanego przez MDK przy al. 29 Listopada w Krakowie. Konkurs og?oszony zosta? z okazji obchodw ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia. Do udzia?u zaproszono dzieci z oddzia?w przedszkolnych.

Zadaniem uczestnikw by?o wykonanie pracy plastycznej przedstawiaj?cej posta? ulubionego misia z dowolnej bajki, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. Do biblioteki szkolnej wp?yn??o 25 prac plastycznych, ktre po opisaniu i sfotografowaniu odwiezione zosta?y do organizatora konkursu.

Dnia 13 listopada 2012 r. jury w sk?adzie: Agnieszka Klaczak plastyk, arteterapeuta, Joanna Stachowicz animator kultury oraz Piotr Bobi?ski grafik oceni?o 378 prac nades?anych z 57 placwek o?wiatowych z wojewdztwa ma?opolskiego. Prace oceniane by?y wed?ug nast?puj?cych kryteriw: samodzielno?? wykonania, oryginalno?? pomys?u, kompozycja, walory artystyczne.

Jury nagrodzi?o 18 prac, ktre mo?na by?o obejrze? na zorganizowanej wystawie. W kategorii 6latkw dyplom laureata otrzyma? Franu? Kura ze Szko?y Podstawowej w S?omnikach. Franu? wraz z rodzin? zaproszony zosta? do MDK w Krakowie na ?wi?towanie Dnia Pluszowego Misia oraz po odbir nagrody.

Tekst: Anna Pokrzywi?ska