25 listopada ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia

     ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia to ?wi?to stosunkowo nowe. Zosta?o ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku, dok?adnie w setn? rocznic? powstania tej popularnej maskotki. Cho? trudno uwierzy?, pierwszy mi? maskotka powsta? 110 lat temu i do dzi? pozostaje jedn? z najpopularniejszych dzieci?cych zabawek na ?wiecie.

    Warto przy tej okazji doda?, ?e z powstaniem pluszowego misia wi??e si? ca?a legenda si?gaj?ca 1902 roku. To w?a?nie wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodzi? si? na odstrzelenie ma?ego nied?wiadka. Spraw? opisa? dziennik "Washington Post" i powsta?a karykatura prezydenta, który broni misia. To wydarzenie zainspirowa?o producenta zabawek, który za zgod? prezydenta, wykona? pierwszego pluszowego misia.

    Z okazji ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia w bibliotece szkolnej w dniach od 26 listopada do 2 grudnia dzieci grup przedszkolnych oraz klasy II mog?y wzi?? udzia? w prezentacji multimedialnej zatytu?owanej „Misie, misiaczki i gro?ne nied?wiadki”.  Oprócz poznania historii misia oraz misiowych bohaterów bajek, ksi??ek i filmów, dzieci mia?y mo?liwo?? zapoznania si? z piosenkami o tematyce zwi?zanej z misiem, a tak?e wzi?? udzia? w zabawach i konkursach, których g?ównym bohaterem by? mi?. A na koniec spotkania wszyscy cz?stowani byli nied?wiedzim przysmakiem – s?odkim miodkiem.

Tekst : Anna Pokrzywi?ska