Samorz?dowy konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a" dla klas I - III

    22 listopada 2012 r. w ramach akcji  "Moja szko?a, bezpieczna szko?a",  odby? si? konkurs pt.: "Ha?as Twój wróg". Wzi??y w nim udzia? reprezentacje ze wszystkich oddzia?ów edukacji wczesnoszkolnej .

Uczestnicy z wielkim zaanga?owaniem , wykorzystuj?c ró?ne techniki plastyczne,  tworzyli przypominaj?ce o szkodliwym wp?ywie ha?asu na nasze zdrowie.

                                                                                          Tekst : Iwona ?arkowska