"Bezpiecznie z Jurajsk? Krain?"

W dniu 20 lutego 2013 w sali gimnastycznej naszej szko?y odby?o si? spotkanie z Policjantami pod has?em Bezpiecznie z Jurajsk? Krain?przygotowane przez Pana J. Reguckiego kierownika ZEAS w S?omnikach. W spotkaniu uczestniczy?y dzieci z klas pierwszych oraz z oddzia?w zerowych ze szko?y i przedszkola.

Pan Policjant przypomnia? o zasadach bezpiecze?stwa w ruchu drogowym. Udziela? odpowiedzi na nie zawsze ?atwe pytania dzieci. Wszyscy otrzymali plecaki oraz odblaski, aby bezpiecznie porusza? si? po drodze. Braw nie by?o ko?ca. Dzieci by?y bardzo zadowolone.

Spotkanie zako?czono pami?tkowymi zdj?ciami i s?odyczami.

Wychowawczynie klas zerowych