I miejsce dla Dru?yny Dziewcz?t

     W dniu 06 grudnia 2012 roku Dru?yna Dziewcz?t ze Szko?y Podstawowej w S?omnikach zaj??a I miejsce w Miko?ajkowym Halowym Turnieju Pi?ki no?nej o Puchar Miejsko - Gminnego Zwi?zku Sportowego Stowarzysze? Kultury Fizycznej w S?omnikach.

    Zmaganiom sportowym towarzyszy?o mnóstwo emocji i zdrowej rywalizacji sportowej. W turnieju uczestniczy?o sze?? dru?yn ze szkó? o?ciennych. Po zako?czonym turnieju uczestnicy otrzymali s?odkie upominki od ?wi?tego Miko?aja.

Tekst: M. Malkowska