W pierwszym tygodniu lutego odby? si? apel dla klas IV – VI podsumowuj?cy pierwsze pó?rocze. Spo?eczno?? uczniowska mia?a mo?liwo?? poznania i oklaskiwania nowych szkolnych prymusów, którzy osi?gn?li najwy?sze wyniki w nauce i zachowaniu.

   Zosta?y tak?e rozdane dyplomy dla uczestników ogólnopolskich konkursów: Alfika Matematycznego i Alfika Humanistycznego. Swoje nagrody odebrali równie? uczniowie , którzy wzi?li udzia? w konkursie j. angielskiego.

Tekst: E.Kiwior