Termin nadsy?ania prac przesuni?ty do 14.06.2013!

     Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach pod patronatem Czasu Dzieci, Burmistrza gminy S?omniki, „G?osu S?omnik” i Stowarzyszenia Informatyków Polskich zaprasza uczniów szkó? podstawowych do wzi?cia udzia?u w ogólnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? pt. „ ?wiadomy ucze? – zdrowy doros?y”.

    Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego stylu ?ycia w?ród uczniów szkó? podstawowych.

Konkurs trwa od 06.05.2013 do 07.06.2013

Regulamin ogólnopolskiego konkursu "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"