Szko?a przyjazna ?ywieniu i aktywno?ci fizycznej

Szanowni Rodzice!

    W trosce o  zdrowie i prawid?owy rozwój Pa?stwa dzieci, nasza placówka w roku szkolnym 2013/2014 przyst?pi  do realizacji polsko – szwajcarskiego projektu, maj?cego na celu „zapobieganie nadwadze i oty?o?ci oraz chorobom przewlek?ym poprzez edukacj? spo?ecze?stwa w zakresie ?ywienia i aktywno?ci fizycznej” KIK/34. Aby jak najlepiej przygotowa? si? do wdro?enia tego projektu postanowili?my skorzysta? z dobrych praktyk innych placówek i ju? teraz wprowadzi? zwyczaj wspólnych II ?niada?.  Ka?dy ucze? ma mo?liwo?? spokojnego zjedzenia posi?ku wraz z nauczycielem oraz kolegami i kole?ankami z klasy, bez po?piechu, w sali lekcyjnej.

   Uprzejmie prosimy Pa?stwa o wsparcie naszych dzia?a? w prozdrowotnym wychowywaniu dzieci poprzez zaopatrywanie Waszych pociech w odpowiednio skomponowany, codzienny posi?ek. Ka?dy z nas ma ?wiadomo?? ,jak wa?ne dla rozwijaj?cego si? fizycznie  i intelektualnie, m?odego cz?owieka jest II ?niadanie. Pozwólmy dzieciom m?drze si? od?ywia?.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP im. K. Wielkiego w S?omnikach

Zach?camy do obejrzenia krótkiego filmu dotycz?cego znaczenia II ?niadania w rozwoju dzieci.