X Jubileuszowy Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

     W dniu 28 maja 2013 r. ju? po raz dziesi?ty odby? si? w naszej szkole Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy. Wzi??o w nim udzia? 20 uczniów z klas IV i 7 z klas V Szko?y Podstawowej w Kacicach, Szko?y Podstawowej im. Tadeusza Ko?ciuszki w Nied?wiedziu, Szko?y Podstawowej im. ?w. Jadwigi - Królowej w Prandocinie, Szko?y Podstawowej im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Waganowicach oraz Szko?y Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach.

     Etap szkolny odby? si? 14 maja 2013 r. Do etapu gminnego zakwalifikowali si? uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów na 14 mo?liwych.

Wyniki konkursowych zmaga?:

Klasa IV

I miejsce
Julia Przecherska – SP im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

II miejsce
Szymon Malinowicz – SP im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach
Dawid St?posz – SP im. ?w. Jadwigi Królowej w Prandocinie

III miejsce
Bart?omiej P?owi?ski – SP im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

 

Klasa V

I miejsce
Filip Margul – SP im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

II miejsce
Tomasz Jakubas – SP im. ?w. Jadwigi - Królowej w Prandocinie

III miejsce
Maciej K?osi?ski – SP im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Waganowicach

Konkurs zorganizowa?y: Agnieszka Bielak, Natasza ??czny i Urszula ??czny.

Tekst: A. Bielak

Sponsorem tego konkursu by? Oddzia? Regionalny PZU SA w Krakowie.