Omnibus 2013

     W dniu 12 czerwca 2013 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Waganowicach odby?a si? trzecia edycja Mi?dzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogólnej OMNIBUS dla klas trzecich szkó? podstawowych. Uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania z nast?puj?cych dziedzin: literatura, matematyka, ortografia, przyroda, sztuka oraz z kategorii niespodzianka.

    W?ród zg?oszonych na konkurs delegacji z naszej szko?y drugie miejsce zaj??a klasa III c, trzecie klasa III b, a czwarte klasa III a . By?a to ?wietna zabawa, a jednocze?nie mo?liwo?? spotkania si? z rówie?nikami z innych szkó? i porównania swojej wiedzy i umiej?tno?ci.

Tekst: E.D.