Msza ?w. - zako?czenie roku szkolnego

W tym roku szkolnym, inaczej ni? w latach poprzednich, msza ?w. z okazji zako?czenia roku szkolnego odby?a si? nieco wcze?niej, bo w niedziel? 23 czerwca o godz. 10.30.

We mszy licznie uczestniczy?a spo?eczno?? szkolna: Dyrekcja Szko?y, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Powagi i donios?ego charakteru mszy dodawa?a obecno?? Pocztw Sztandarowych szko?y podstawowej, gimnazjum i liceum. W czasie mszy dzi?kowali?my za dobrze i owocnie prze?yty rok szkolny, wyrazem czego by?o ofiarowanie kwiatw jako dar o?tarza. Modlili?my si? rwnie? o bezpieczne i szcz??liwe wakacje.

Tekst: E. Kiwior, I. ?arkowska