Przedstawienie profilaktyczne "Nad przepa?ci?"

W bie??cym roku szkolnym, w ramach ROKU BEZPIECZNEJ SZKO?Y, podejmowali?my dzia?ania promuj?ce bezpiecze?stwo w ka?dym zakresie.

19 czerwca go?cili?my aktorw Impresariatu Artystycznego Inspiracja, ktrzy zaprezentowali uczniom klas IV VI spektakl profilaktyczny pt. Nad przepa?ci?.

Porusza? on problematyk? u?ywek w ?yciu m?odych ludzi i zwraca? uwag? na umiej?tno?? dokonywania w?a?ciwych wyborw.

Przedstawienie by?o dobrym uzupe?nieniem problematyki dotycz?cej zdrowego stylu ?ycia.

Tekst: M. Ma?kiewicz

Zdj?cia: A. Pokrzywi?ska