Konkurs "Zdrowo jem i aktywnie ?yj?" w ramach projektu TRZYMAJ FORM?

W roku szkolnym 2012/2013 odby? si? konkurs, pt. ,,Zdrowo jem i aktywnie ?yj?, w ktrym wzi?li udzia? uczniowie klas IV-VI.

Konkurs by? realizowany w ramach projektu ,,Trzymaj Form? i mia? form? projektu.

Celem konkursu by?o:

- propagowanie zdrowego trybu ?ycia,

- poszerzanie wiedzy dotycz?cej diety oraz znaczenia aktywno?ci fizycznej w ?yciu cz?owieka,

- odpowiednie korzystanie z informacji zamieszczonych na opakowaniu produktw spo?ywczych,

- dobra zabawa, zdrowa rywalizacja oraz integracja zespo?w klasowych.

Konkurs polega? na wykonaniu o?miu zada? w czasie od miesi?ca listopada do maja, w wyznaczonym terminie. Po realizacji zadania, klasa otrzymywa?a ocen? punktow? w skali od 0 do 10 punktw. Fina?em uko?czonych zada? by?a nagroda, ktr? otrzyma?a zwyci?ska klasa V B.

Tematyka zada? konkursowych przedstawia?a si? nast?puj?co:

- Aktywny tydzie? - czyli jak nale?y aktywnie zagospodarowa? wolny czas;

- Dlaczego warto zdrowo si? od?ywia?? - korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania zbilansowanej diety;

- Czysta woda zdrowia doda wykonanie modelu butelki z jej zdrow? zawarto?ci? oraz uzasadni? projekt;

- Nasze ?ywieniowe grzeszki, co lubimy je?? najcz??ciej i dlaczego. Wyci?gni?cie wnioskw L ..czy warto;

- Co nam grozi? skutki niew?a?ciwego ?ywienia;

- Niech twoje cia?o poczuje, ?e ?yje przygotowanie 5 minutowego zestawu ?wicze? porannych wraz z umotywowaniem ich przydatno?ci dla zdrowia;

- Jem zdrowo, bo jem kolorowo przygotowanie surwki wiosennej z uzasadnieniem wyboru sk?adnikw;

- Co w opakowaniu siedzi? - wybranie dowolnego, reklamowanego produktu spo?ywczego oraz jego ocena w formie plakatu. Opisanie sk?adnikw pokarmowych zawartych w tym?e produkcie oraz opisanie ich wp?ywu na zdrowie cz?owieka.

Organizatorzy: Urszula ??czny, Marzena Malkowska.

Tekst: Marzena Malkowska.