Zako?czenie roku szkolnego 2012/2013

    Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2012/2013, odby?a si? w tym roku nietypowo, bo w Hali Sportowej w S?omnikach. O godzinie 8.00 zebrali si? uczniowie klas 0-III wraz ze swoimi wychowawcami. Licznie przybyli równie? rodzice. Uroczysto?? prowadzona by?a przez Ma?y Samorz?d Uczniowski. Pani V-ce Dyrektor Gra?yna Dubiel pogratulowa?a najlepszym uczniom osi?gni?tych wyników,  a tak?e podzi?kowa?a rodzicom za pomoc i prac? na rzecz szko?y wr?czaj?c im dyplomy.

   Uroczysto?? zako?czenia roku klas IV-VI odby?a si? natomiast o godzinie 9.00 i prowadzona by?a przez przedstawicieli Samorz?du Uczniowskiego. Pani Dyrektor Agata Skrzypczyk wr?czy?a nagrody uczniom, którzy osi?gn?li wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Najlepsi uczniowie klas VI z?o?yli swoje podpisy w Z?otej Ksi?dze, a pi?cioro uczniów Aleksandra G?sior VI b, Paulina Grabska VI a, Mateusz Zieli?ski VI c, Filip Margul V b i Julian Zieli?ski IV a za szczególne osi?gni?cia otrzyma?o Nagrody Burmistrza, które wr?czone zosta?y przez pana Jacka Reguckiego. Niezwykle wzruszaj?cym momentem by?o przekazanie sztandaru uczniom klas V.  Dyplomy za ofiarn? pomoc na rzecz szko?y otrzymali równie? rodzice.

    Po cz??ciach oficjalnych wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali si? do klas, gdzie odebrali ?wiadectwa. Nast?pnie w radosnych nastrojach opu?cili mury szkolne, ?egnaj?c si? ze szko?? na dwa wakacyjne miesi?ce .

                                            Tekst : Ewa Kiwior i Iwona ?arkowska