Koniec roku szkolnego 2012/2013 to tak?e czas po?egna?. Rozstali?my si? z bardzo dobrymi sportowcami, uczniami klas szóstych, którzy bardzo dzielnie reprezentowali nasz? szko?? na forum sportowym - Gminnym oraz Powiatowym.

     We wszystkich dyscyplinach sportowych wywalczyli?my pierwsze miejsca w Gminie.

W zawodach powiatowych wywalczyli?my II, III, i IV miejsca.

      Podczas apelu podsumowuj?cego II pó?rocze dyplomy gratulacyjne otrzymali uczniowie klas szóstych: Karol Warcho?, Mateusz Szczepka, Bartosz Srogosz, Adrian Molga, Bartosz Starnawski, Bart?omiej Kurbiel, Daniel K?osi?ski, Rafa? Jag?a, Weronika Przecherska, Urszula J?drychowska, Kinga J?drychowska, Paulina Grabska, Gabriela Filipowicz, Joanna Warcho?, El?bieta Wadowska, Klaudia Trafia?, Karolina Guga?a, Klaudia Wiklik, Natalia Rerak, Kamil Zagrodzki, Dariusz Piwowarski, Rafa? Mucha, Patryk Zelek, Mateusz Wyjad?owski, Dominik Dubis.

   Koszulki z logo szko?y oraz imieniem i nazwiskiem, otrzymali uczniowie, którzy najbardziej wyró?niali si? w ?yciu sportowym szko?y w okresie trzech lat.

S? to uczniowie:

Klasa VIa: Mateusz Wyjad?owski, Karol Warcho?, Bartosz Srogosz, Urszula J?drychowska, Kinga J?drychowska, Paulina Grabska, Gabriela Filipowicz.

Klasa VIb: Klaudia Wiklik, Karol Kopci?ski.

Klasa VIc: Rafa? Jag?a, Bart?omiej Starnawski, Daniel K?osi?ski, Karolina Guga?a, Klaudia Trafia?, El?bieta Wadowska, Joanna Warcho?.

     Wszystkim aktualnym sportowcom i przysz?ym tak?e - ?yczymy wielu sukcesów oraz prze?ywania dzieci?cej rado?ci wraz z nadej?ciem wakacyjnego odpoczynku.

Tekst: mgr Marzena Malkowska – nauczyciel wychowania fizycznego.