Coroczna tradycja, czyli Konkurs Mitologiczny

    Dn. 3 czerwca 2012 r. biblioteka szkolna na nowym skrzydle zosta?a cudownie przemieniona w Olimp, na którym zgromadzili si? dostojni bogowie i pi?kne boginie wprost z greckiej mitologii (czyli uczniowie z klas V i VI przebrani w stroje inspirowane mitologi?), aby przed s?dziami z Hadesu s?yn?cymi ze sprawiedliwo?ci, ale te? surowo?ci Radamantysem, Minosem i Ajaksem (czyli przed jury z?o?onym z p. Marii Szczepaniak, p. Agnieszki Mi?ek i p. Agaty Przybyszewskiej) stan?? w szranki i konkury (czyli odpowiedzie? na pytania konkursowe dotycz?ce mitologii greckiej). Pani Ania Pokrzywi?ska wyst?pi?a we wdzi?cznej dla siebie roli fotoreportera.

  Zanim jednak uczestnicy konkursu mogli wykaza? si? wiedz? mitologiczn? musieli zaprezentowa? swój strój bior?c udzia? w olimpijskim pokazie mody oraz w postaci zagadki przedstawi? posta?, za któr? si? przebrali. Skromna ze wzgl?dów lokalowych publiczno?? (kl. IVb) odgadywa?a to?samo?? uczestników pokazu.

   Organizatorki konkursu (p. Anna Wójcik, p. Anna Pokrzywi?ska oraz p. Agata Przybyszewska) wprowadzi?y w tym roku szkolnym novum polegaj?ce na wprowadzeniu testu eliminacyjnego w I etapie konkursu, który wy?oni? 13 najlepszych uczestników bior?cych udzia? w II etapie, dla którego pozosta?a  formu?a teleturnieju Jeden z dziesi?ciu, czyli uczniowie sami wyznaczali si? do pyta? i eliminowali. Ci, którzy odpadli, mogli kibicowa? pozosta?ym, zajadaj?c pyszn? ambrozj? (czyli s?odycze sponsorowane przez sklepik szkolny pozostaj?cy pod opiek? p. Uli ??czny) i poj?c nektar bogów (czyli soczki).

  W tym roku niepokonani okazali si? ?ukasz Dobrzycki z kl. VIa, Aleksandra G?sior z kl. VIb  i Emilia Dulewicz z kl. Va. Gratulujemy wiedzy !!!                                                                                     

Tekst: Anna Wójcik