Bezpiecze?stwo i mobilno?? dla wszystkich

Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przyst?pi?a do mi?dzynarodowego programu edukacyjnego Bezpiecze?stwo i mobilno?? dla wszystkich, ktrego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpiecze?stwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla ?rodowiska motoryzacji. G?wnym organizatorem akcji jest koncern Renault.

Jednym z narz?dzi dydaktycznych programu s?pakiety edukacyjne Droga i Ja, z ktrych korzystaj? m.in. uczniowie z klas 4. Zestawy te powsta?y we wsp?pracy z ekspertami z zakresu prewencji, bezpiecze?stwa na drodze, ochrony ?rodowiska i nauczania. Maj? one na celuwykszta?ci? u dzieci prawid?owe i bezpieczne zachowania na drodze, przyczyni? si? dolepszego zrozumienia koncepcji mobilno?ci, a nauczycielowi pomc w prowadzeniu lekcji.

Wi?cej informacji:

http://www.renault.pl/swiat-renault/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-i-mobilnosc-dla-wszystkich/600-000-dzieci-wie-wiecej-o-bezpieczenstwie/

Autor tekstu: Ewelina Szwed