Realizacja programu "Nie pal przy mnie prosz?" w roku szkolnym 2016/2017

    W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I-III naszej szko?y przyst?pili do realizacji programu pt. „Nie pal przy mnie prosz?”. Koordynator Jolanta Piwowarczyk przedstawi?a wychowawczyniom klas I-III za?o?enia i cele programu. Nast?pnie wspólnie ustalono sposób jego realizacji, stworzono harmonogram.
    Tematyk? programu przeprowadzono w miesi?cach od stycznia do maja 2017 roku w ci?gu pi?ciu zaj?? warsztatowych o nast?puj?cych tytu?ach:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zale?y nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robi?, gdy moje ?ycie jest zagro?one?

5) Nie pal przy mnie prosz?!

Czytaj więcej: Realizacja programu "Nie pal przy mnie prosz?" w roku szkolnym 2016/2017