Pi?ciolatek w oddziale przedszkolnym

PI?CIOLATEK W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

W dobie nowej reformy o?wiaty dzieci pi?cioletnie obj?te s? obowi?zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Na tym poziomie edukacji konieczna jest indywidualizacja zaj??. Prowadzone s? rwnie? obserwacje dzieci w r?nych sferach rozwoju a tak?e diagnoza przedszkolna , ktra umo?liwia dok?adne poznanie dziecka w sferze rozwoju fizycznego, psychicznego i spo?ecznego. Diagnoza u?atwia rozmow? z rodzicami na temat pos?ania dziecka do szko?y oraz ewentualnej pomocy w wyrwnywaniu startu szkolnego.

Czytaj więcej: Pi?ciolatek w oddziale przedszkolnym