APEL

1% dla naszej szko?y

Dyrekcja ZSO w S?omnikach i Rada Rodzicw zwraca si? z apelem do wszystkich rodzicw oraz prawnych opiekunw uczniw naszej szko?y o dokonanie odpisu 1% nale?nego podatku na rzecz

STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE MA?OPOLSKA w ramach akcji 1% dla naszej szko?y

Zebrane ?rodki b?d? przekazane szkole.

Z 1% za rok 2010 722,50 z? - zakupiono ksi??ki do biblioteki ;

za rok 2011 951,10 z? - dofinansowano obz zimowy klas sportowych

za rok 2012 1604,20 z? - do wykorzystania

Wype?niaj?c PIT nale?y wpisa? we wniosku o przekazanie 1% w pozycji
Numer KRS: 0000052078
Cel szczeg?owy: dla Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych w S?omnikach