Sze?ciolatek - jeszcze ma?y a ju? ucze?

W ramach kolejnej reformy polskiego systemu o?wiaty obni?ono wiek obowi?zku szkolnego do 6roku ?ycia. Reforma programowa traktuje wczesne kszta?cenie oglne, jako fundament do dalszego, wszechstronnego rozwoju dziecka. Przemiany cywilizacyjne sprawiaj?, ?e dzieci wcze?niej osi?gaj? dojrza?o?? szkoln?. Sze?ciolatki s? w wi?kszo?ci intelektualnie gotowe do podj?cia nauki. Zmiana worganizacji nauczania i obj?cie nauk? dzieci o rok m?odszych u?atwia wyrwnywanie szans edukacyjnych, zapewnia lepszy dost?p do edukacji i umo?liwia wcze?niejsze rozpoznanie zainteresowa? oraz uzdolnie?.

Czytaj więcej: Sze?ciolatek - jeszcze ma?y a ju? ucze?