3 Maja - "Wa?ne rocznice w mojej ojczy?nie"

     Tradycj? naszej szko?y jest wychowanie patriotyczne uczniów. St?d pomys?, aby obchody wa?nych ?wi?t narodowych by?y poprzedzane przedstawieniami lub warsztatami, które poszerz? wiedz? uczniów w tym zakresie. Tak te? by?o w tym roku przed ?wi?tami majowymi.

 

     Dn. 27 kwietnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach przebiegaj?cych pod has?em „Wa?ne rocznice w mojej ojczy?nie”, które by?y poprzedzone konkursem na projekt historyczny zorganizowanym przez p. Joann? Kucht?. Wszystkie projekty zosta?y wywieszone na dekoracji.

     Najpierw Ko?o Teatralne zaprezentowa?o przedstawienie dotycz?ce historii Polski w XVIII w., którego punktem kulminacyjnym by?o uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przy tej okazji opiekunka Ko?a w mojej skromnej osobie przeprowadzi?a króciutki warsztat dotycz?cy teatru i gry aktorskiej. Pokazali?my jak gra? rekwizytem, kostiumem oraz innymi ?rodkami scenicznego wyrazu, pokazali?my jak bawi? si? w teatr.

     Po przedstawieniu, któremu towarzyszy?a jednoczesna prezentacja multimedialna z podk?adem muzycznym, odby? si? konkurs historyczny. Pytania dotyczy?y wydarze? i postaci z ww. epoki. Dodatkowe punkty mogli uczniowie zdoby? w trwaj?cym jednocze?nie konkursie plastycznym na transparenty o wymowie patriotycznej.

     Na koniec p. Joanna wr?czy?a nagrody za trzy najlepsze prezentacje rocznic historycznych. Nie oby?o si? bez przepytania uczniów z dat i faktów zamieszczonych na plakatach.

     Organizatorki ca?ej imprezy postanowi?y wcieli? w ?ycie o?wieceniow? maksym?: Uczy? bawi?c i naiwnie wierz?, ?e zamierzony skutek odnios?y.

Tekst: Anna Wójcik