?cie?ka powrotu

Strona g?ˇwna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zintegrowana Polityka Bezpiecze?stwa 2017 PDF Drukuj Email

á

á

Publiczne Gimnazjum w S?omnikach to

SZKO?A PROMUJ?CA BEZPIECZE?STWO

á

á

Inicjatorem projektu äZintegrowana Polityka Bezpiecze?stwaö jest Komenda Powiatowa Policji w Krakowie. Nasza szko?a bierze udzia? w tym projekcie.

Na podstawie obserwacji zespo?u szkolnego, rozmˇw z nauczycielami i rodzicami, rozmˇw z obs?ug? szko?y oraz informacji p?yn?cych z mediˇw spo?eczno?ciowych uznano, ?e nale?y w roku szkolnym 2016/2017 przekaza? naszym uczniom usystematyzowan? wiedz? nt. zagro?e? p?yn?cych z Internetu.

á

Naszym celem sta?o si? nauczy? naszych uczniˇw korzystania z internetu w sposˇb bezpieczny dla siebie i innych u?ytkownikˇw. Has?o ä Bezpieczny Internetö sta?o si? nadrz?dnym zadaniem w tym roku szkolnym.

W klasach I i II gimnazjum odby?y si?:

Ľ warsztaty nt. uzale?nienia od internetu;

Ľ wystawa äBezpieczny Internetö;

Dla rodzicˇw zorganizowano wywiadˇwk? szkoleniow? äUzale?nienie nastolatkˇw od internetuö.

Wywo?a?a ona dyskusj? w?rˇd rodzicˇw oraz refleksj? na temat korzystania z internetu przez dzieci. Ponadto przedstawiono bardzo interesuj?c? prezentacj? dotycz?c? zagro?e? p?yn?cych z niew?a?ciwego korzystania przez dzieci z internetu. Kilka miesi?cy pˇ?niej do wszystkich rodzicˇw drog? elektroniczn? przekazano informacj? na temat gry äNiebieski wielorybö. Rodzice otrzymali te? adresy i kontakty, gdzie mo?na szuka? pomocy w tym zakresie.

W szkole podj?ta zosta?a rˇwnie? tematyka z zakresu profilaktyki uzale?nie? dotycz?ca przemocy i agresji.

Uczniowie klas II gimnazjum wzi?li udzia? w warsztatach pt: äMity a rzeczywisto?? o ?rodkach uzale?niaj?cychĺĺ. Jednym z blokˇw tematycznych by?o uzale?nienie od internetu. Warsztat ten by? kontynuacj? cyklu z r. 2015/2016 dla uczniˇw obecnych klas drugich.

Klasy II gimnazjum by?y te? w Teatrze Ludowym na spektaklu profilaktycznym äB?ysk rekinaö. Na godzinach wychowawczych wychowawcy odnie?li si? do tre?ci tego spektaklu.

Wszystkie klasy gimnazjum obejrza?y inny spektakl, pt: äJeszcze jedenö w wykonaniu aktorˇw Teatru Profil. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spektaklu, odpowiedzieli na pytania aktora, ktˇry po przedstawieniu nawi?za? z m?odzie?? rozmow?.

W szkole promowany jest zdrowy styl ?ycia poprzez udzia? uczniˇw w konkursach i akcjach profilaktycznych, ko?ach zainteresowa?.

Uczniowie na lekcjach np.: wych. fizycznego, biologii, godz. wychowawczych utrwalali zasady zdrowego stylu ?ycia. Takie dzia?ania przek?adaj? si? na ich bezpiecze?stwo na terenie szko?y i w ?rodowisku lokalnym.

Szko?a swoim uczniom proponuje w ramach zaj?? pozalekcyjnych Klub Turystyki, Szkolne Ko?o Wolontariat oraz Caritas. Te formy pracy z m?odzie?? ucz? bezpiecznie, efektywnie i kulturalnie sp?dza? czas np. wybieraj?c spotkanie z rˇwie?nikami, zamiast np.: komputera.

Efekty naszych dzia?a? zobowi?zuj? i mobilizuj? nas do dalszej pracy. Nauczyciele, rodzice i sami uczniowie, pragn? nadal dzia?a? nad popraw? bezpiecze?stwa w szkole
i ?rodowisku.

á

 


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)