W przegl?dzie szkó?, podczas tegorocznych Dni S?omnik, liczna reprezentacja z naszej szko?y zaprezentowa?a swoje artystyczne talenty.

   Najm?odsi uczniowie z ko?a teatralnego prowadzonego przez panie Ew? Dulewicz i Justyn? Mochalsk? przedstawili ba?? pt: „Ksi??niczka na ziarnku grochu”. Zebrani zobaczyli te? taniec - polonez, w wykonaniu uczniów z klasy IV a i V c, który przygotowany by? pod kierunkiem pani Anny Bienieckiej.

   Grupa uczniów z klasy IV b, którzy w tym roku szkolnym uczestniczyli w zaj?ciach ko?a gitarowego, prowadzonego przez pani? Joann? T?uszcz, da?a koncert gry na gitarze, ?piewu i umiej?tno?ci kompozytorskich. Nasi arty?ci  otrzymali mnóstwo zas?u?onych braw. 

    To by? naprawd? udany dzie?!

Tekst: J. T?uszcz