?cie?ka powrotu

Strona g?wna

Menu witryny

Kalendarz

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publiczne Gimnazjum w Słomnikach
Zintegrowana Polityka Bezpiecze?stwa 2017 PDF Drukuj Email

Read more

Publiczne Gimnazjum w S?omnikach to

SZKO?A PROMUJ?CA BEZPIECZE?STWO

Inicjatorem projektu Zintegrowana Polityka Bezpiecze?stwa jest Komenda Powiatowa Policji w Krakowie. Nasza szko?a bierze udzia? w tym projekcie.

Więcej…
 
Regulamin rekrutacji LO PDF Drukuj Email

REGULAMIN POST?POWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM OGLNOKSZTA?C?CEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W S?OMNIKACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Regulamin rekrutacji zaoczni PDF Drukuj Email

Regulamin post?powania rekrutacyjnego na semestr pierwszy Liceum Oglnokszta?c?cego dla Doros?ych

w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

na rok szkolny 2017/2018 - forma zaoczna -

 
Mi?dzyszkolny konkurs j?zyka angielskiego V 2017 PDF Drukuj Email

Mi?dzyszkolny konkurs j?zyka angielskiegoRead more

Jak co roku reprezentanci naszego Gimnazjum brali udzia? w Mi?dzyszkolnym Konkursie J?zyka Angielskiego, ktrego gospodarzem w tym roku by?a szko?a w Prandocinie. Wybrani uczniowie klas III zmagali si? z zadaniami na poziomie matury podstawowej. I miejsce zaj?? ucze? naszej szko?y: Franciszek ??czny z III b GIM.

Więcej…
 
Wycieczka klas III- IV 2017 PDF Drukuj Email

Wycieczka klas III gimnazjum do Mi?dzybrodzia ?ywieckiegoRead more

W dniach 25-28 kwietnia klasy III gimnazjum wybra?y si? na ostatni? wspln? wycieczk? w malownicze miejsce Mi?dzybrodzie ?ywieckie. Pomimo niesprzyjaj?cej aury trzecioklasi?ci sp?dzili mi?o i aktywnie czas m.in. na strzelnicy, hali sportowej, przy ognisku oraz spacerze po okolicy. Opiek? nad uczniami sprawowa?y wychowawczynie: p. Magdalena Bauza, p. Maria Jakubek i p. Katarzyna Lupa oraz p. Anna Pokrzywi?ska.

Więcej…
 
Szkolne Ko?o Turystyki, Szkolne Ko?o Wolontariatu PDF Drukuj Email

SKT/SKW Majwka Mi?dzypokoleniowa Read more

Cz?onkowie Szkolnego Ko?a Wolontariatu i Szkolnego Ko?a Turystyki zorganizowali Mi?dzypokoleniow? majwk? w Zalesiu, dnia 11 maja 2017 roku. W majwce uczestniczyli uczniowie ZSO w S?omnikach, ZS w Nied?wiedziu i ZS w Smrokowie. Spotkanie przebiega?o w fantastycznej atmosferze, integracji uczniw s?u?y?y wsplne zabawy na le?nych ?cie?kach, krtka lekcja historii dotycz?ca Konstytucji 3 Maja, ?piew piosenek turystycznych oraz posi?ek przy ognisku.

Więcej…
 
Wystawa 3 Maja PDF Drukuj Email

3 maja w naszej szkoleRead more

3 maja to data uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na ?wiecie konstytucji. ?wi?to to zosta?o wprowadzone na pami?tk? uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : krl Stanis?aw August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Ko???taj , ktremu przypisuje si? ostateczn? jej redakcj?. W tym dniu ka?dy patriota wywiesza przed domem bia?o-czerwon? flag?

Więcej…
 
Szkolne ko?o turystyki IV 2017 PDF Drukuj Email

Szkolne Ko?o Turystyki ZDOBYWCY MARZE?: Morawski KrasRead more

W dniach 20 - 22.04.2017 roku uczniowie klas I a i II b gimnazjum w raz z cz?onkami Szkolnego Ko?a Turystyki udali si? na trzydniowy rajd do Czech. W trakcie wyjazdu zwiedzili?my Olomouc, Mochelnice, Litovel, zamek Bouzov i jaskinie Javoreckie.

Więcej…
 
Apel wielkanocny PDF Drukuj Email

Apel WielkanocnyRead more

WIELKANOC - to jedno z najpi?kniejszych ?wi?t chrze?cija?skich. Nape?nia nas rado?ci? i nadziej? chrze?cija?sk? p?yn?c? z faktu zmartwychwstania Chrystusa. Obchodzimy je wtedy, gdy ze snu budzi si? przyroda. Rano w Wielk? Niedziel? dzwoni? dzwony. Wzywaj? na modlitw? i og?aszaj? ?wiatu rado?? ze zmartwychwstania Chrystusa.

Więcej…
 
Wycieczka klas III Zakopane PDF Drukuj Email

Wycieczka do ZakopanegoRead more

30 marca 2017 r. klasy III gimnazjum uda?y si? na wycieczk? do Zakopanego do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. W Sanktuarium odby?a si? msza w intencji pomy?lnego zdania egzaminw gimnazjalnych. M?odzie? mia?a okazj? pozna? histori? powstania tego miejsca kultu.

Więcej…
 
Szkolne ko?o wolontariatu i Szkolne ko?o turystyki - sympozjum charytatywne PDF Drukuj Email

SKT & SKW Sympozjum charytatywne Read more

31 marca, w pi?tkowe popo?udnie udali?my si? pod opiek? p. B. Waszuk do Krakowa, na Sympozjum Charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza.

Więcej…
 
Szkolne ko?o wolontariatu - warsztaty r?kodzie?a PDF Drukuj Email

Szkolne Ko?o Wolontariatu Warsztaty r?kodzie?a Read more

W marcowe, ?rodowe popo?udnie Du?e i Ma?e Anio?ki spotka?y si? by wsplnie realizowa? swoje artystyczne pasje. Pod okiem pa? M. Szczepaniak i B. Waszuk powsta?y wiosenne tulipany i wielkanocne kury.

Więcej…
 
Szkolne ko?o wolontariatu i Szkolne ko?o turystyki - ?cianka wspinaczkowa PDF Drukuj Email

SKW & SKT Na ?ciance wspinaczkowej Read more

29 marca dzi?ki uprzejmo?ci kierownika hali sportowej w S?omnikach spotkali?my si? na ?ciance wspinaczkowej. By?o troch? strachu, du?o ?miechu i dobrej zabawy. Pocz?tkowy l?k zwi?zany z wysoko?ci? i upadkiem szybko min??, gdy? zaufanie do osoby asekuruj?cej pomog?o go prze?ama?.

Więcej…
 
Spotkanie z poetk? PDF Drukuj Email

Spotkanie z poetk? Ew? Lipsk?Read more

29 marca 2017 r. jedna z najwybitniejszych wsp?czesnych polskich poetek Pani Ewa Lipska spotka?a si? z uczniami gimnazjum i liceum Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych w S?omnikach. W trakcie spotkania Pani Ewa Lipska udzieli?a odpowiedzi na kilka pyta? przygotowanych przez uczennice gimnazjum. Mwi?a m.in. o roli poety we wsp?czesnym ?wiecie, o tym, co j? niepokoi, o swojej znajomo?ci z Wis?aw? Szymborsk?.

Więcej…
 
M?odzi i mi?osierdzie - Szkolne Ko?o Wolontariatu PDF Drukuj Email

Szkolne Ko?o Wolontariatu - M?ODZI I MI?OSIERDZIE 2Read more

28 marca 2017 r.wstali?my razem ze s?o?cem by wzi?? udzia? w wydarzeniu M?odzi i Mi?osierdzie 2. By? to magiczny dzie? przepe?niony u?miechem, modlitw?, nowymi znajomo?ciami i prac?. Obejrzeli?my teatr cieni, wys?uchali?my ?wiadectw, rapera TAU, mieli?my mo?liwo?? pomodli? si? w samotno?ci oraz przez wystawiennikw ....

Więcej…
 
Pola Nadziei III 2017 PDF Drukuj Email

Szkolne Ko?o Wolontariatu - POLA NADZIEI Read more

26 marca 2017 r. w ramach Oglnopolskiej Akcji POLA NADZIEI, wolontariusze dzia?aj?cy w Szkolnym Kole Wolontariatu (uczniowie klasy VI, gimnazjali?ci i liceali?ci) kwestowali na rzecz hospicjum w Miechowie. Hojno?? i otwarte serca S?omniczan pozwoli?y nam uzbiera? 7 200,05 z?otych.

Więcej…
 
Wycieczka do teatru PDF Drukuj Email

Wycieczka do teatruRead more

22 lutego klasy 1b, 1c i 2b by?y na wycieczce w Krakowie. Celem wycieczki by?o ogl?dni?cie spektaklu pt. Romeo i Julia w Teatrze S?owackiego. Przed seansem uczniowie odwiedzili kilka ko?cio?w krakowskich i przy okazji powtrzyli sobie materia? z zakresu stylw architektonicznych. Us?yszeli wiele ciekawostek na temat historii Krakowa.

Więcej…
 
T?usty czwartek 2017 PDF Drukuj Email

Powiedzia? Bartek, ?e dzi? T?usty CzwartekRead more

23 lutego ?wi?towali?my w szkole T?usty Czwartek. Zapachnia?o p?czkami i faworkami. By?o pysznie, rodzinnie tak po domowemu. Historia T?ustego Czwartku si?ga czasw staro?ytnych, kiedy to w Rzymie bawiono si? hucznie, by powita? nadchodz?c? wiosn? i po?egna? zim?.

Więcej…
 
Walentynki 2017 PDF Drukuj Email

St. Valentines Day on the Second FloorRead more

?wi?ty Walenty wskutek splotu zwyczajw ludowych, folkloru i legend by? uwa?any za obro?c? przed ci??kimi chorobami (zw?aszcza umys?owymi, nerwowymi i epilepsj?), a w Stanach Zjednoczonych, Anglii i wsp?cze?nie w Polsce zosta? uznany za patrona zakochanych. Dlatego te? w naszej szkole po??czyli?my dzia?ania w ramach projektu Learning Languges is fun z dzia?alno?ci? Szkolnego Ko?a Wolontariatu.

Więcej…
 
Konkurs o statucie PDF Drukuj Email

Czy znasz Statut Gimnazjum?Read more

21 lutego 2017 roku, odby? si? konkurs samorz?dowy Czy znasz Statut Gimnazjum?. W konkursie tym jak co roku bior? udzia? klasy pierwsze. Uczniowie pracuj? dru?ynowo. Zada? do rozwi?zania by?o dziewi??. Uczniowie musieli wykaza? znajomo?ci? wielu punktw ze statutu.

Więcej…
 
Apel szkolny III PDF Drukuj Email

Apel szkolnyRead more

23 lutego w naszej szkole odby? si? apel szkolny, w czasie ktrego podsumowany zosta? pierwszy okres roku szkolnego 2016/17 i wymienione zosta?y najwi?ksze osi?gni?cia naszych uczniw.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3


Hilliger Media Shop

Template "photogalleryfree" designed by Hilliger Media (© 2010)