Aktualno?ci

Otwarcie SZKOLNEGO GABINETU TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK EEG

Szanowni Pa?stwo

Od styczna 2015 rusza u nas jeden z pierwszych w Ma?opolsce GABINET TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK!!!!!

Dzieci b?d? mia?y mo?liwo?? skorzystania z bezp?atnego treningu i terapii w oparciu o jedn? z najnowocze?niejszych na ?wiecie metod pracy biofeedback EEG!!!

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest terapi? XXI wieku. Zosta?a opracowana przez naukowcw z o?rodka szkolenia astronautw w NASA. Metoda ta umo?liwia trening poprawiaj?cy efektywno?? pracy mzgu ucznia ikontrol? nad procesami fizjologicznymi zachodz?cymi worganizmie, pomaga odpowiednio si? zrelaksowa?, lepiej radzi? sobie wtrudnych sytuacjach, zwi?ksza kreatywno?? ipozytywne my?lenie, poprawia szybko?? uczenia si? izapami?tywania nowego materia?u

EEG Biofeedback jest skuteczn? metod? terapii i treningu stosowan? przy:

  • zespole nadpobudliwo?ci psychoruchowej (ADHD iADD)
  • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dzieci?cego
  • zaburzeniach uczenia si?: specyficznych trudno?ciach wczytaniu ipisaniu, wtym dysleksji, problemach wzdobywaniu umiej?tno?ci matematycznych, wtym dyskalkulii
  • impulsywno?ci iagresji oraz zaburzeniach zachowania
  • zaburzeniach rozwoju mowy jako terapia wspomagaj?ca
  • treningach sportowcw
  • wspieraniu uzdolnie?
  • rozwijaniu kreatywno?ci
  • optymalizacji rozwoju (np. szybsza nauka i zapami?tywanie, radzenie sobie ze stresem i trem?)


Jak dzia?a EEG Biofeedback?

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomoc? ktrej dokonuje si? jako?ciowej iilo?ciowej oceny zapisu fal mzgowych (EEG) zr?nych obszarw mzgu. Komputer wyposa?ony jest wspecjaln? przystawk? do sprz??enia zwrotnego. Informacje uzyskane wten sposb pozwalaj? kontrolowa? ipoprawia? obserwowane parametry, atym samym czynno?? fizjologiczn? mzgu. Dzi?ki systematycznemu treningowi dziecko uczy si? pozytywnie zmienia? wzorzec generowanych fal mzgowych. Wyra?ne izauwa?alne zmiany wfunkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, zdolno?ci poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwuj? ju? po dwudziestu systematycznych treningach wci?gu jednego roku szkolnego (nie rzadziej ni? raz wtygodniu). Terapia metod? EEG Biofeedback jest nieinwazyjna inie ma ?adnych skutkw ubocznych.

Szczeg?owych informacji udziela i zapisy na zaj?cia przyjmuje pedagog szkolny

Wi?cej informacji o treningu biofeedback:

www.biofeedbackwszkole.edu.pl

Film na temat metody biofeedback:Kliknij

Tekst: Monika Ma?kiewicz