Odblaskowe spacery w roku szkolnym 2016/2017

   Wszyscy nasi uczniowie otrzymuj? w ka?dym roku elementy odblaskowe. Stanowi? one niew?tpliwie ozdob? szkolnych plecaków, ale przede wszystkim sprawiaj?, ?e dzieci s? widoczne na drogach.

   Nasi najm?odsi uczniowie ch?tniej korzystaj? z odblaskowych kamizelek. Wprowadzili?my ju? zwyczaj spacerów w kamizelkach. Teraz nasi uczniowie s? nie tylko ?adni, ale przede wszystkim bezpieczni!

 

Czytaj więcej: Odblaskowe spacery w roku szkolnym 2016/2017

 1. PAKIET EDUKACYJNY – ODKRYWAM SIEBIE, SZKO?A TU?- TU?. Wydawnictwo: MAC Edukacja; Autor: Wies?awa ?aba – ?abi?ska.
 2. J?zyk angielski - „New Sparks Starter”: wydawnictwo - Oxford; autor: K.Harper, M.Szpotowicz,  M.Szulc-Kurpaska
 3. Religia – „ Jestem dzieckiem Bo?ym”; wydawnictwo - Jedno??;
  autor: ks. D. Kurpi?ski, J. Snopek
 4. Piórnik z wyposa?eniem (klej, no?yczki, gumka, o?ówek, temperówka).
 5. Grube kredki o?ówkowe.
 6. Farby, p?dzle do malowania, pojemnik na wod?.
 7. Bloki (techniczny bia?y, kolorowy i z czarnymi kartkami).
 8. Papier kolorowy – wycinanka.
 9. Bibu?a karbowana w 2 kolorach; bibu?a g?adka (do witra?y).
 10. Plastelin? mi?kk? 2x (co najmniej 12 kolorów, najlepiej firmy  ASTRA).
 11. Teczka tekturowa 2x.
 12. Ryza papieru kolorowego – ksero.
 13. Obuwie na zmian? oraz worek na buty (podpisane).

    „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci obj?tych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pe?ni? funkcje  opieku?cze, wychowawcze i kszta?c?ce. Zapewniaj? dzieciom mo?liwo?? wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych”.

Czytaj wiÄ™cej: Warunki i sposób realizacji podstawy programowej w oddzia?ach przedszkolnych

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W ODDZIA?ACH PRZEDSZKOLNYCH

METODY I FORMY PRACY

     Ka?de dziecko jest inne, ró?ni?ce si? potrzebami i mo?liwo?ciami rozwojowymi od rówie?ników.  Zatem celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku, jest ono, bowiem nierozerwaln? cz??ci? spo?eczno?ci przedszkolnej i ju? od pierwszych dni pobytu w oddziale przedszkolnym mo?na kszta?towa? jego charakter, spojrzenie na ?wiat i otaczaj?c? rzeczywisto??. Ka?dy wychowanek wymaga od nauczyciela szczególnej uwagi, dlatego wa?ne jest planowanie zaj??, aby by?y interesuj?ce i jednocze?nie pozwoli?y ka?demu wychowankowi zrobi? krok do przodu.

Czytaj więcej: INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W ODDZIA?ACH PRZEDSZKOLNYCH