Miko?ajki

W mro?ny, zimowy dzie? 6 grudnia do naszej szko?y zawita? starszy pan z siw? brod?. Jak co roku przyniós? wszystkim dzieciom, nauczycielom i pracownikom szko?y pe?en worek s?odyczy.

Czytaj więcej: Miko?ajki

Sukces Natalii Stano

    30 pa?dziernika 2012 r. uczennica klasy V a Natalia Stano uczestniczy?a w Ogólnopolskim Przegl?dzie Form Wokalno - Teatralnych, zajmuj?c II miejsce w województwie ma?opolskim. Przegl?d odby? si? w Akademii Rolniczej w Krakowie.

Czytaj więcej: Sukces Natalii Stano

     W ramach programu „Owoce w szkole” 25 czerwca uczniowie klasy IIc i IIIa zaprosili kolegów i kole?anki z klas I - III oraz oddzia?ów przedszkolnych na "Urodziny u Marchewki".  Spotkanie rozpocz??o si? przedstawieniem przygotowanym przez "gospodarzy", przypominaj?cym i u?wiadamiaj?cym dzieciom jak ogromn? rol? w codziennej diecie pe?ni? warzywa i owoce.

Czytaj wiÄ™cej: "Urodziny u Marchewki" dla uczniów klas O-III w ramach programu „Owoce w szkole”

Czworono?ny go??

     W listopadzie odwiedzi? nas niezwyk?y go??. Czworono?na Skapi wraz ze swoj? pani? uczy?a nas, jak w?a?ciwie troszczy? si? o psa i jak zachowa? si? w przypadku psiego ataku.

Czytaj więcej: Czworono?ny go??

Prezentacja na temat "Muzyka i ruch"

   Dnia 25 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w klasach 0 – III odby?a si? krótka prezentacja na temat „Muzyka i ruch”. By?o to po??czenie muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów naszej szko?y, a równocze?nie uczniów Szko?y Muzycznej w Miechowie z inspiracj? ruchow? w wykonaniu uczniów klasy II b.

Czytaj więcej: Prezentacja na temat "Muzyka i ruch"

Andrzejki

 We czwartek 29 listopada uczniowie klas IV - VI przybyli t?umnie na zabaw? z okazji Andrzejek. I tak jak nakazuje tradycja by?y nie tylko ta?ce, ale i k?cik wró?b, w którym przysz?o?? przepowiada?y nasze szkolne wró?bitki, czyli uczennice z klasy VI c.

Czytaj więcej: Andrzejki

   W przegl?dzie szkó?, podczas tegorocznych Dni S?omnik, liczna reprezentacja z naszej szko?y zaprezentowa?a swoje artystyczne talenty.

Czytaj wiÄ™cej: Wyst?p uczniów naszej szko?y podczas Dni S?omnik

Polsko - Szwajcarski Projekt Edukacyjny

 

   W bie??cym roku szkolnym nasza szko?a przyst?pi?a do Polsko - Szwajcarskiego Programu Wspó?pracy, KIK/34. Zadanie 2 realizowane w ramach tego projektu ma na celu edukacj? i wdra?anie zasad prawid?owego ?ywienia  oraz ocen? wp?ywu tej edukacji na sposób ?ywienia, stan od?ywiania i poziom wiedzy dzieci i m?odzie?y.

Czytaj więcej: Polsko - Szwajcarski Projekt Edukacyjny

Zako?czenie roku szkolnego 2012/2013

    Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2012/2013, odby?a si? w tym roku nietypowo, bo w Hali Sportowej w S?omnikach. O godzinie 8.00 zebrali si? uczniowie klas 0-III wraz ze swoimi wychowawcami. Licznie przybyli równie? rodzice. Uroczysto?? prowadzona by?a przez Ma?y Samorz?d Uczniowski. Pani V-ce Dyrektor Gra?yna Dubiel pogratulowa?a najlepszym uczniom osi?gni?tych wyników,  a tak?e podzi?kowa?a rodzicom za pomoc i prac? na rzecz szko?y wr?czaj?c im dyplomy.

Czytaj więcej: Zako?czenie roku szkolnego 2012/2013

Wycieczka do piekarni

     W dniu 14 listopada uczniowie klasy III a mieli okazj? zapozna? si? z prac? piekarza i podgl?dn?? jak piecze si? chleb. Sta?o si? to dzi?ki uprzejmo?ci w?a?cicieli piekarni z Mi?ocic.

Czytaj więcej: Wycieczka do piekarni

     Koniec roku szkolnego 2012/2013 to tak?e czas po?egna?. Rozstali?my si? z bardzo dobrymi sportowcami, uczniami klas szóstych, którzy bardzo dzielnie reprezentowali nasz? szko?? na forum sportowym - Gminnym oraz Powiatowym.

Czytaj wiÄ™cej: Sukcesy sportowe uczniów klas szóstych

Samorz?dowy konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a"

     W listopadzie odby? si? w naszej szkole konkurs z cyklu "Moja szko?a, bezpieczna szko?a" pod has?em "Ha?as - twój wróg". Celem konkursu by?o zwrócenie uwagi uczniów na konieczno?? kulturalnego i cichego zachowania si? w szkole.

Czytaj więcej: Samorz?dowy konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a"

     W poniedzia?ek 24 czerwca odby? si? apel dla uczniów klas IV - VI, na którym nagrodzono wszystkich tych, którzy odnie?li sukcesy w ró?norodnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Czytaj wiÄ™cej: Apel klas IV - VI podsumowuj?cy II pó?rocze

Konkurs na naj?adniejsz? dyni? "Halloween"

    

   Na zewn?trz mglisto, szaro i smutno, pogoda i?cie jak z najstraszniejszego horroru, a korytarz II pi?tra w naszej szkole przerodzi? si? na chwil? w kolorow? i urokliw? wystaw? dyniowych stworów.

Czytaj więcej: Konkurs na naj?adniejsz? dyni? "Halloween"

Msza ?w. - zako?czenie roku szkolnego

     W tym roku szkolnym, inaczej ni? w latach poprzednich, msza ?w. z okazji zako?czenia roku szkolnego odby?a si? nieco wcze?niej, bo w niedziel? 23 czerwca o godz. 10.30.

Czytaj więcej: Msza ?w. - zako?czenie roku szkolnego

Konkurs plastyczny KOSZ PANI JESIENI

 

    "KOSZ PANI JESIENI" – to temat konkursu plastycznego zorganizowanego na prze?omie pa?dziernika i listopada przez  p. Magdalen? Pikiel - wychowawc? ?wietlicy. Przeznaczony by? on dla uczniów klas O – III. Prace nale?a?o sk?ada? do 09.11.2012 r.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny KOSZ PANI JESIENI

Konkurs "Zdrowo jem i aktywnie ?yj?" w ramach projektu TRZYMAJ FORM?

     W roku szkolnym 2012/2013 odby? si? konkurs, pt. ,,Zdrowo jem i aktywnie ?yj?’’, w którym wzi?li udzia? uczniowie klas IV-VI.

Konkurs by? realizowany w ramach projektu ,,Trzymaj Form?” i mia? form? projektu.

Czytaj więcej: Konkurs "Zdrowo jem i aktywnie ?yj?" w ramach projektu TRZYMAJ FORM?

2012 ROKIEM KORCZAKA

 

   Rok 2012 zosta? og?oszony Rokiem Janusza Korczaka. Nasza szko?a aktywnie w??czy?a si? w jego obchody. Rozpocz?li?my od przybli?enia naszym uczniom sylwetki tego wspania?ego cz?owieka. Ucznowie klas IV - VI obejrzeli film pt. " Korczak". Rodzicom za? przedstawione zosta?y idee pedagogiczne tego znakomitego pedagoga. W bibliotece szkolnej trwa?a akcja "Czytamy Korczaka", a najm?odsi uczniowie przygotowali plakaty "W królestwie Króla Maciusia". Te barwne prace plastyczne ozdobi?y potem szkolne korytarze.

Czytaj więcej: 2012 ROKIEM KORCZAKA

     W ?rod? 19 czerwca odby?o si? Uroczyste podsumowanie Mi?dzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY na Uniwersytecie Jagiello?skim. Podczas uroczysto?ci zosta?y wr?czone nagrody i dyplomy dla Laureatów oraz za Wynik Bardzo Dobry.

Czytaj wiÄ™cej: KANGUR MATEMATYCZNY - rozdanie nagród na Uniwersytecie Jagiello?skim

Gminne obchody rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

  Dzie? 11 XI 2012 r. min?? w wyj?tkowej atmosferze. Gminne obchody rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci rozpocz??y si? w pobli?u MGCK sk?d wyruszy? uroczysty pochód do ko?cio?a parafialnego w S?omnikach. W uroczystej Mszy ?w. w intencji Ojczyzny uczestniczyli przedstawiciele w?adz, poczty sztandarowe, delegacje organizacji, firm, instytucji i mieszka?cy Gminy S?omniki. Nie zabrak?o równie? dyrekcji, pracowników oraz uczniów naszej szko?y. 

Czytaj więcej: Gminne obchody rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

WARSZTATY KAZIMIERZOWSKIE

    20 czerwca odby?y si? w naszej szkole WARSZTATY KAZIMIERZOWSKIE przygotowane i przeprowadzone przez p. Natasz? ??czny i p. Monik? Ma?kiewicz. Ich celem by?o przybli?enie uczniom klas IV – VI postaci naszego patrona.

Czytaj więcej: WARSZTATY KAZIMIERZOWSKIE

    W dniu 24 pa?dziernika 2012 r. w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przeprowadzono próbn? ewakuacj? dzieci, m?odzie?y i pracowników szko?y z budynku, na wypadek zagro?enia po?arowego. Ewakuacj? obj?ci byli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obs?ugi szko?y podstawowej, gimnazjum i liceum. 

Czytaj wiÄ™cej: Próbna ewakuacja uczniów i pracowników ZSO w S?omnikach

Przedstawienie profilaktyczne "Nad przepa?ci?"

   W bie??cym roku szkolnym, w ramach ROKU BEZPIECZNEJ SZKO?Y, podejmowali?my dzia?ania promuj?ce bezpiecze?stwo w ka?dym zakresie.

    19 czerwca go?cili?my aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja”, którzy zaprezentowali uczniom klas IV – VI spektakl profilaktyczny pt. „ Nad przepa?ci?”. 

Czytaj więcej: Przedstawienie profilaktyczne "Nad przepa?ci?"

POKAZ PIERWSZEJ POMOCY

     Dnia 18 pa?dziernika Szko?a Podstawowa w S?omnikach obchodzi?a ,,Odblaskowy Dzie?”. W dniu tym odby? si? pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez pani? mgr Marzen? Malkowsk?, nauczyciela wychowania fizycznego Szko?y Podstawowej w S?omnikach.

Czytaj więcej: POKAZ PIERWSZEJ POMOCY

    Na konkurs nap?yn??y pi?kne prace z ca?ej Polski. Uczestnicy konkursu wykazali si? kreatywno?ci? i umiej?tno?ci? tworzenia prezentacji multimedialnych na naprawd? wysokim poziomie. Jury mia?o prawdziwy orzech do zgryzienia. Wszystkie prace by?y wspania?e, ale w konkursie nie mo?e by? niestety samych zwyci?zców…

Czytaj wiÄ™cej: WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PREZENTACJ? MULTIMEDIALN? „?WIADOMY UCZE? – ZDROWY DOROS?Y”

     Dzi?ki pomocy sponsorów uda?o si? nam wyposa?y? uczniów w pi?kne kamizelki odblaskowe.

Czytaj wiÄ™cej: „Odblaskowa Szko?a” - ODBLASKOWE SPACERY

Konkurs czytelniczy z j. angielskiego

      06.06.2013 uczniowie klas V - VI wzi?li udzia? w trzeciej edycji Szkolnego Konkursu Czytelniczego z j. angielskiego.

Czytaj więcej: Konkurs czytelniczy z j. angielskiego

DZIE? ODBLASKOWY

     Czwartek 18 pa?dziernika 2012 ró?ni? si? od innych szkolnych dni. Wtedy bowiem mia? miejsce Dzie? Odblaskowy.

 

Czytaj więcej: DZIE? ODBLASKOWY

Coroczna tradycja, czyli Konkurs Mitologiczny

    Dn. 3 czerwca 2012 r. biblioteka szkolna na nowym skrzydle zosta?a cudownie przemieniona w Olimp, na którym zgromadzili si? dostojni bogowie i pi?kne boginie wprost z greckiej mitologii (czyli uczniowie z klas V i VI przebrani w stroje inspirowane mitologi?), aby przed s?dziami z Hadesu s?yn?cymi ze sprawiedliwo?ci, ale te? surowo?ci Radamantysem, Minosem i Ajaksem (czyli przed jury z?o?onym z p. Marii Szczepaniak, p. Agnieszki Mi?ek i p. Agaty Przybyszewskiej) stan?? w szranki i konkury (czyli odpowiedzie? na pytania konkursowe dotycz?ce mitologii greckiej). Pani Ania Pokrzywi?ska wyst?pi?a we wdzi?cznej dla siebie roli fotoreportera.

Czytaj więcej: Coroczna tradycja, czyli Konkurs Mitologiczny

     W pa?dzierniku realizowali?my kolejne przedsi?wzi?cie w ramach konkursu „Odblaskowa Szko?a”. Tym razem do promocji bezpiecznych zachowa? w ruchu drogowym wykorzystali?my nasz talent plastyczny i kreatywno??!

Czytaj wiÄ™cej: Konkurs plastyczny „Odblaskowa szko?a”

?wi?to Mamy i Taty w oddzia?ach przedszkolnych

     W dniu 28 maja 2013 roku w oddzia?ach przedszkolnych odby?y si? uroczyste spotkania z rodzicami naszych dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty.   Spotkania poprzedzi? cykl zaj?? po?wi?cony rodzicom.

Czytaj więcej: ?wi?to Mamy i Taty w oddzia?ach przedszkolnych

     W ramach projektu „Odblaskowa szko?a” w Szkole Podstawowej w S?omnikach go?cili przedstawiciele Policji z Wydzia?u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.

Czytaj wiÄ™cej: SPOTKANIA RODZICÓW I UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI

    28 maja 2013 roku odby?o si? rozstrzygni?cie szkolnego etapu IX Ogólnopolskiego konkursu plastycznego na ilustracje do wierszy Jana Brzechwy pt. „Mój Brzechwa”. Celem konkursu by?o rozwijanie zdolno?ci plastycznych, pobudzanie wyobra?ni oraz zach?canie do czytania i poznawania najpi?kniejszych bajek, wierszy i utworów poety.

Czytaj wiÄ™cej: Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Mój Brzechwa"

Przedstawienie z okazji ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci

     W dniu 7 listopada odby? si? apel z okazji ?wi?ta  Odzyskania Niepodleg?o?ci. Uczniowie klas IV-VI ogl?dn?li przedstawienie „B?d? wolnym i szanuj wolno??”, które zosta?o  przygotowane przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem p. J. Kuchty. O scenografi? zadba?a p. K. Adamek-Lepiarczyk.

Czytaj więcej: Przedstawienie z okazji ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci

"Ca?a Ma?opolska czyta Tuwima"

    W dniu 03 czerwca 2013 roku nasze dzieci z ogromn? przyjemno?ci? wzi??y udzia? w wielkiej akcji Radia Kraków „Ca?a Ma?opolska s?ucha Tuwima”. O godzinie 10:10 w??czyli?my Radio Kraków i wys?uchali?my wybranych wierszy Juliana Tuwima  w interpretacji wybitnych aktorów - Anny Dymnej, Doroty Segda i Jana Peszka.

Czytaj więcej: "Ca?a Ma?opolska czyta Tuwima"

Szkolenie nauczycieli z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej

      10 pa?dziernika 2012 r. odby?o si? szkolenie dla nauczycieli z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, przeprowadzone przez pani? Marzen? Malkowsk?. Szkolenie obejmowa?o cz??? teoretyczn? oraz praktyczn?. Celem szkolenia by?a aktualizacja wiadomo?ci oraz prezentacja sytuacji ratowniczych maj?cych na celu ratowanie ?ycia i zdrowia poszkodowanego - do czasu przybycia zorganizowanych s?u?b medycznych. Konferencja szkoleniowa obejmowa?a wiadomo?ci oraz tre?ci z zakresu: SZCZEGÓ?OWEGO PROGRAMU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

Czytaj więcej: Szkolenie nauczycieli z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej

Omnibus 2013

     W dniu 12 czerwca 2013 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Waganowicach odby?a si? trzecia edycja Mi?dzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogólnej OMNIBUS dla klas trzecich szkó? podstawowych. Uczestnicy turnieju odpowiadali na pytania z nast?puj?cych dziedzin: literatura, matematyka, ortografia, przyroda, sztuka oraz z kategorii niespodzianka.

Czytaj więcej: Omnibus 2013

     W dniu 12.10.2012 rankiem, w naszej szkole odby?a si? uroczysto?? ?lubowania i Pasowania na Ucznia. W obecno?ci Dyrekcji szko?y, nauczycieli rodziców i uczniów klas starszych pierwszoklasi?ci z?o?yli uroczyste ?lubowanie i od tego momentu, zgodnie z tradycj?, stali si? pe?noprawnymi uczniami Szko?y Podstawowej w S?omnikach.

Czytaj wiÄ™cej: ?lubowanie uczniów klas pierwszych

Ma?opolski Konkurs Matematyczny

     Dnia 19 pa?dziernika odby? si? w naszej szkole etap szkolny Ma?opolskiego Konkursu Matematycznego. W konkursie wzi?li udzia? uczniowie z klas V i VI.

Czytaj więcej: Ma?opolski Konkurs Matematyczny

Kinga ?wierczy?ska klasa IV a - 3 miejsce w Polsce - Dyplom laureata, Nagroda ksi??kowa
opiekun: M. Szczygie?

Bart?omiej P?owi?ski klasa IV b - 4 miejsce w Polsce - Dyplom laureata, Nagroda ksi??kowa
opiekun: D. Adamczyk

Sylwia Cia?owicz klasa IV a - 9 miejsce w Polsce - Dyplom laureata
opiekun: M. Szczygie?

Emilia Dulewicz klasa V a - 10 miejsce w Polsce - Dyplom laureata
opiekun: D. Adamczyk

Julia Przecherska klasa IV a - 11 miejsce w Polsce - Dyplom wyró?nienia
opiekun: M. Szczygie?

Emilia Dulewicz klasa V a - 12 miejsce w Polsce w kategorii klas VI - Dyplom wyró?nienia
opiekun: D. Adamczyk

Julia Zagrodzka klasa III c - 12 miejsce w Polsce w kategorii klas IV - Dyplom wyró?nienia
opiekun: E. Kiwior

Karolina Wolny klasa IV b - 13 miejsce w Polsce - Dyplom wyró?nienia
opiekun: D. Adamczyk

Daria Krawczyk klasa VI c - 14 miejsce w Polsce - Dyplom wyró?nienia
opiekun: M. Szczygie?

Wybory do SU

     Pod koniec wrze?nia uczniowie klas IV - VI szko?y podstawowej wzi?li udzia? w wyborach do Samorz?du Uczniowskiego. Wybory jak zawsze poprzedzone by?y kampani? wyborcz?, a kandydaci starali si? przekona? wyborców, ?e to w?a?nie oni najlepiej b?d? reprezentowa? szko??.

Czytaj więcej: Wybory do SU

II miejsce w Turnieju Pi?ki No?nej Dziewcz?t na szczeblu powiatowym

    Dru?yna dziewcz?t Szko?y Podstawowej w S?omnikach pod opiek? Pani Marzeny Malkowskiej - nauczyciela wychowania fizycznego rozegra?a turniej  pi?ki no?nej na szczeblu powiatowym w dniu 26 pa?dziernika 2012 roku w hali sportowej w S?omnikach. Zespó? wywalczy? II miejsce w?ród 7 dru?yn uczestnicz?cych.

Tekst: M. Malkowska

Julian Zieli?ski klasa IV a - 4 miejsce w Polsce - Dyplom laureata, Nagroda ksi??kowa
opiekun: E. Kaszuba

Filip Margul klasa V b - 5 miejsce w Polsce - Dyplom laureata, Nagroda ksi??kowa
opiekun: B. Krzy?ak

Mateusz Zieli?ski klasa VI c - 6 miejsce w Polsce - Dyplom laureata
opiekun: A. Bielak

Kaja Kurek klasa IV a - 13 miejsce w Polsce - Dyplom wyró?nienia
opiekun: E. Kaszuba

Karol Kopci?ski klasa VI b - 14 miejsce w Polsce - Dyplom wyró?nienia
opiekun: A. Bielak

Dzie? Edukacji Narodowej

     12 pa?dziernika w samo po?udnie nasi pedagodzy, pracownicy szko?y oraz zaproszeni go?cie przybyli t?umnie do sali gimnastycznej, aby uczestniczy? w zorganizowanej na ich cze?? akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     W tym roku uroczysto?? przygotowana i prowadzona by?a przez uczniów szkoly podstawowej.

Czytaj więcej: Dzie? Edukacji Narodowej

X Jubileuszowy Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

     W dniu 28 maja 2013 r. ju? po raz dziesi?ty odby? si? w naszej szkole Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy. Wzi??o w nim udzia? 20 uczniów z klas IV i 7 z klas V Szko?y Podstawowej w Kacicach, Szko?y Podstawowej im. Tadeusza Ko?ciuszki w Nied?wiedziu, Szko?y Podstawowej im. ?w. Jadwigi - Królowej w Prandocinie, Szko?y Podstawowej im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Waganowicach oraz Szko?y Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach.

Czytaj więcej: X Jubileuszowy Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

Szko?a przyjazna ?ywieniu i aktywno?ci fizycznej

Szanowni Rodzice!

    W trosce o  zdrowie i prawid?owy rozwój Pa?stwa dzieci, nasza placówka w roku szkolnym 2013/2014 przyst?pi  do realizacji polsko – szwajcarskiego projektu, maj?cego na celu „zapobieganie nadwadze i oty?o?ci oraz chorobom przewlek?ym poprzez edukacj? spo?ecze?stwa w zakresie ?ywienia i aktywno?ci fizycznej” KIK/34. Aby jak najlepiej przygotowa? si? do wdro?enia tego projektu postanowili?my skorzysta? z dobrych praktyk innych placówek i ju? teraz wprowadzi? zwyczaj wspólnych II ?niada?.  Ka?dy ucze? ma mo?liwo?? spokojnego zjedzenia posi?ku wraz z nauczycielem oraz kolegami i kole?ankami z klasy, bez po?piechu, w sali lekcyjnej.

Czytaj więcej: Szko?a przyjazna ?ywieniu i aktywno?ci fizycznej

     W bie??cym roku szkolnym Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przyst?pi?a do kolejnej edycji konkursu „Odblaskowa Szko?a”, którego organizatorami s? min. Ma?opolska Wojewódzka Rada Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego, Wydzia? Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Ma?opolskie Kuratorium O?wiaty.

Czytaj wiÄ™cej: Nowe zadania – nowe wyzwania – konkurs „Odblaskowa Szko?a”

    7 maja 2013 roku, dru?yna reprezentuj?ca nasz? szko?? w Turnieju BRD, pojecha?a na etap wojewódzki tego Turnieju, który w tym roku odby? si? w My?lenicach.
    Tym razem by?o znacznie trudniej ni? na etapie powiatowym. Nasi uczniowie, czyli Emilia Dulewicz, Szymon Pokrzywi?ski i Karol Kopci?ski musieli wykaza? si? swoimi wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami rywalizuj?c z innymi 22 dru?ynami, które zwyci??y?y w swoich powiatach.  

Czytaj wiÄ™cej: Etap wojewódzki turnieju BRD

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2012/2013

     W poniedzia?kowy ranek 3 wrze?nia zebrali?my si? na dziedzi?cu szkolnym, aby uroczy?cie rozpocz?? nowy rok szkolny. I cho? pogoda by?a jeszcze i?cie letnia, a w uszach szumia?o morze i górskie lasy, to jednak mi?o by?o wróci? w progi naszej szko?y, spotka? kolegów i nauczycieli. 

Czytaj więcej: Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2012/2013

Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2013 - rozstrzygni?ty

Imi? i nazwisko ucznia Klasa Osi?gni?cie Opiekun
Julian Zieli?ski IV a Laureat Ewa Kaszuba
Filip Margul V b Wynik bardzo dobry Barbara Krzy?ak
Gabriela Margul II a Wyró?nienie Urszula Baranek
Ida Osikowska III a Wyró?nienie El?bieta Doniec
Pawe? Ksi??ek III a Wyró?nienie El?bieta Doniec
Dariusz Piwowarski VI b Wyró?nienie Agnieszka Bielak
Mateusz Zieli?ski VI c Wyró?nienie Agnieszka Bielak

Czytaj więcej: Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2013 - rozstrzygni?ty

Gminny konkurs recytatorski "POETYCKA LOKOMOTYWA"

     W zwi?zku z w??czeniem si? Miejskiej Biblioteki Publicznej w S?omnikach  w ogólnopolskie obchody Roku Juliana Tuwima oraz Tygodnia Bibliotek w dniu 13 maja 2013 roku w MGCK w S?omnikach odby? si? fina? dwuetapowego konkursu recytatorskiego dla uczniów klas trzecich „POETYCKA LOKOMOTYWA” –interpretujemy wiersze Juliana Tuwima. Organizatorem konkursu by?a Miejska Biblioteka Publiczna w S?omnikach i Gmina S?omniki we wspó?pracy ze szko?ami podstawowymi na terenie gminy.

Czytaj więcej: Gminny konkurs recytatorski "POETYCKA LOKOMOTYWA"

Termin nadsy?ania prac przesuni?ty do 14.06.2013!

     Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach pod patronatem Czasu Dzieci, Burmistrza gminy S?omniki, „G?osu S?omnik” i Stowarzyszenia Informatyków Polskich zaprasza uczniów szkó? podstawowych do wzi?cia udzia?u w ogólnopolskim konkursie na prezentacj? multimedialn? pt. „ ?wiadomy ucze? – zdrowy doros?y”.

    Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego stylu ?ycia w?ród uczniów szkó? podstawowych.

Konkurs trwa od 06.05.2013 do 07.06.2013

Regulamin ogólnopolskiego konkursu "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"

    W ramach realizacji projektu „Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju” w Centrum Kultury w Su?oszowej zosta?y zorganizowane Warsztaty garncarskie, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemios?a”.

    Warsztaty garncarskie zorganizowane by?y dla uczniów szkó? podstawowych z terenu gmin - „Jurajska Kraina”: Su?oszowa, Iwanowice, S?omniki i Ska?a. Celem programu by?o rozwijanie aktywno?ci spo?eczno?ci lokalnej, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemios?a.

Czytaj wiÄ™cej: Warsztaty garncarskie, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemios?a

II miejsce w lekkoatletycznym biegu sztafetowym

    Uczniowie Szko?y Podstawowej w S?omnikach pod opiek? Pani Marzeny Malkowskiej - nauczyciela wychowania fizycznego, uczestniczyli w lekkoatletycznym biegu sztafetowym, który odby? si? w Proszowicach - 20 wrze?nia 2012 roku. By? to ”Bieg Memoria?owy z okazji - 68 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej, ku czci Genera?a Nieczui – Ostrowskiego”.

Czytaj więcej: II miejsce w lekkoatletycznym biegu sztafetowym

Kolejne sukcesy sportowe

    11 kwietnia 2013 uczniowie naszej szko?y odnie?li kolejne sukcesy pod opiek? pani Marzeny Malkowskiej.

  • Dziewcz?ta zdoby?y II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halow? pi?k? no?n?.
  • W Mistrzostwach Gminy w pi?k? r?czn?  dziewcz?ta i ch?opcy osi?gn?li jednakowo? I miejsca.
  • W Mistrzostwach Gminy w pi?k? koszykow? dziewcz?t i ch?opców zdobyli?my tak?e dwa  I miejsca.

Czytaj więcej: Kolejne sukcesy sportowe


    16 maja 2013r. na obiekcie sportowym ,,Orlik" - S?omniczanka, odby?y si? Mistrzostwa Gminne w pi?k? no?n? dziewcz?t i ch?opców.
Uczniowie naszej szko?y tradycyjnie wywalczyli bezkonkurencyjne dwa pierwsze miejsca w kategorii zarówno ch?opców jak i dziewcz?t.

Czytaj wiÄ™cej: Sukces w Mistrzostwach Gminnych w pi?ce no?nej dziewcz?t i ch?opców

I miejsce w powiatowym etapie Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym

     29 kwietnia 2013 roku, 3-osobowa dru?yna reprezentuj?ca nasz? szko?? wzi??a udzia? w powiatowym etapie Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym, który odby? si? tym razem w Skale.
     W wyniku kilkugodzinnych zmaga?, na które sk?ada?y si?: rozwi?zywanie testu sk?adaj?cego si? z 25 pyta? z zakresu wiedzy o przepisach ruchu drogowego, jazda po rowerowym torze przeszkód, oraz zadania praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, okaza?o si? ?e po raz kolejny uczniowie z naszej szko?y s? najlepsi w powiecie krakowskim.

Czytaj więcej: I miejsce w powiatowym etapie Turnieju Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym

222 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     Tradycyjnie dnia 3 maja uczniowie szko?y podstawowej wraz ze swoimi starszymi kolegami z gimnazjum i liceum uczestniczyli w obchodach ?wi?ta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Czytaj więcej: 222 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    W dniach  11.03. -  15.03.2013 roku w grupach 01, 02, 03 realizowany by? program  przedszkolnej  edukacji antytytoniowej  z udzia?em rodziców i opiekunów, nosi? on tytu? „Czyste powietrze wokó? nas”.

Czytaj wiÄ™cej: Czyste powietrze wokó? nas - edukacja antytytoniowa

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     222 rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili?my uroczystym apelem zorganizowanym przez kl. IV a i V c pod kierunkiem p. Anny Bienieckiej.

Czytaj więcej: Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

    15 kwietnia 2013 r. og?oszone zosta?y wyniki Mi?dzyszkolnego Konkursu Literackiego "O pawie pióro". Organizatorem konkursu by? ZS w Waganowicach.

Czytaj wiÄ™cej: Wyniki Mi?dzyszkolnego Konkursu Literackiego "O pawie pióro"

Pierwszy Dzie? Wiosny w klasach I - III

     Kolejny raz obchody 1- go Dnia Wiosny, sta?y si? w naszej szkole okazj? do zorganizowania przegl?du talentów w?ród uczniów nauczania zintegrowanego. Poziom wyst?pów poszczególnych wykonawców przerós? nasze naj?mielsze oczekiwania, byli?my oczarowani.

Czytaj więcej: Pierwszy Dzie? Wiosny w klasach I - III

Przedstawienie "Ksi??niczka na ziarnku grochu"

     Dnia 21 marca 2013 roku w sali gimnastycznej naszej szko?y ko?o teatralne zaprezentowa?o przedstawienie na motywach ba?ni H. Ch. Andersena pt. „Ksi??niczka na ziarnku grochu”.  M?odzi aktorzy ?wietnie wcielili si? w swoje role i zaprezentowali swoje aktorskie talenty w obecno?ci rówie?ników z klas 0 – III.

Czytaj więcej: Przedstawienie "Ksi??niczka na ziarnku grochu"

Samorz?dowy konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a" dla klas I - III

    22 listopada 2012 r. w ramach akcji  "Moja szko?a, bezpieczna szko?a",  odby? si? konkurs pt.: "Ha?as Twój wróg". Wzi??y w nim udzia? reprezentacje ze wszystkich oddzia?ów edukacji wczesnoszkolnej .

Czytaj więcej: Samorz?dowy konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a" dla klas I - III

    W pierwszym tygodniu lutego odby? si? apel dla klas IV – VI podsumowuj?cy pierwsze pó?rocze. Spo?eczno?? uczniowska mia?a mo?liwo?? poznania i oklaskiwania nowych szkolnych prymusów, którzy osi?gn?li najwy?sze wyniki w nauce i zachowaniu.

Czytaj wiÄ™cej: Apel podsumowuj?cy pierwsze pó?rocze w klasach IV - VI

     Dnia 4 kwietnia odby? si? w naszej szkole sprawdzian, do którego przyst?pili uczniowie klas VI. Zadania, które rozwi?zywali bada?y jak szóstoklasi?ci radz? sobie z czytaniem, pisaniem, rozumowaniem, korzystaniem z informacji oraz wykorzystywaniem wiedzy w praktyce.

Czytaj wiÄ™cej: Sprawdzian szóstoklasistów

25 listopada ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia

     ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia to ?wi?to stosunkowo nowe. Zosta?o ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku, dok?adnie w setn? rocznic? powstania tej popularnej maskotki. Cho? trudno uwierzy?, pierwszy mi? maskotka powsta? 110 lat temu i do dzi? pozostaje jedn? z najpopularniejszych dzieci?cych zabawek na ?wiecie.

Czytaj więcej: 25 listopada ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia

Dzie? Angielski w klasach 1-3

    W marcu uczniowie klas I – III po raz trzeci wzi?li udzia? w warsztatach j?zykowych zorganizowanych w ramach Dnia Angielskiego w szkole. W tym roku przebiega? on pod has?em „Goodbye winter, white winter”, gdy? nasi najm?odsi uczniowie w ten sposób postanowili po?egna? Pani? Zim?, która jako? nie ?pieszy si? z opuszczeniem naszego kraju.

Czytaj więcej: Dzie? Angielski w klasach 1-3

Samorz?dowy Konkurs "Czy znasz Statut Szko?y"

    Od wielu lat dla uczniów klas IV – VI Samorz?d Uczniowski organizuje konkurs ze znajomo?ci Statutu Szko?y. W tym roku odby? si? on w lutym.

Czytaj więcej: Samorz?dowy Konkurs "Czy znasz Statut Szko?y"

Andrzejkowe Czary - Mary w bibliotece

    W dniach 29 i 30 listopada w szkolnej bibliotece czas up?ywa? magicznie.

Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wed?ug dawnych wierze? ten dzie? mia? magiczn? moc, gdy? uchyla? wrota do nieznanej przysz?o?ci.

Czytaj więcej: Andrzejkowe Czary - Mary w bibliotece

Pierwszy Dzie? Wiosny w klasach 4-6

21 marca 2013 uczniowie klas 4-6 szko?y podstawowej ?wi?towali nadej?cie wiosny. Cho? pogoda sp?ata?a nam figla, postanowili?my ogrza? atmosfer? konkuruj?c ze sob? w przyrodniczych quizach i zadaniach dotycz?cych zdrowego stylu ?ycia.

Czytaj więcej: Pierwszy Dzie? Wiosny w klasach 4-6

Franu? Kura laureatem konkursu plastycznego

   W listopadzie br. biblioteka szkolna w S?omnikach przy??czy?a si? do wojewódzkiego konkursu plastycznego „Mój bajkowy mi?”, zorganizowanego przez MDK przy al. 29 Listopada w Krakowie. Konkurs og?oszony zosta? z okazji obchodów ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia. Do udzia?u zaproszono dzieci z oddzia?ów przedszkolnych.

Czytaj więcej: Franu? Kura laureatem konkursu plastycznego

W ?wi?tecznym nastroju

    W ostatnim dniu przed przerw? ?wi?teczn? odby? si? w naszej szkole uroczysty apel dla klas 0 – VI. Uczniowie klas trzecich zaprezentowali monta? s?owno - muzyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczy? E.Doniec, B.Dimitrow i K. Skiba. Mimo zimowej aury za oknami, w sali zapanowa?a wiosenna, ciep?a atmosfera. Zaprezentowano tradycje i zwyczaje zwi?zane ze ?wi?tami Wielkanocnymi.

Czytaj więcej: W ?wi?tecznym nastroju

I miejsce dla Dru?yny Dziewcz?t

     W dniu 06 grudnia 2012 roku Dru?yna Dziewcz?t ze Szko?y Podstawowej w S?omnikach zaj??a I miejsce w Miko?ajkowym Halowym Turnieju Pi?ki no?nej o Puchar Miejsko - Gminnego Zwi?zku Sportowego Stowarzysze? Kultury Fizycznej w S?omnikach.

Czytaj więcej: I miejsce dla Dru?yny Dziewcz?t

Szkolny konkurs recytatorski klas IV - VI

    Szkolny konkurs recytatorski odby? si? 25 marca 2013 roku. Wzi??o w nim udzia? 17 osób. Komisja konkursowa w sk?adzie: Anna Bieniecka – przewodnicz?ca, Anna Wójcik i Ewa Kiwior ocenia?a recytatorów wed?ug nast?puj?cych kryteriów:

- opanowanie tekstu

- interpretacja

- ogólny wyraz artystyczny.

Czytaj więcej: Szkolny konkurs recytatorski klas IV - VI

Walentynkowa Poczta

     14 lutego czyli w Dzie? Zakochanych uczniowie naszej szko?y mogli wyrazi? swoje uczucia i sympatie wysy?aj?c walentynkowe przesy?ki.

Czytaj więcej: Walentynkowa Poczta

   W dniu 06 grudnia 2012 roku Dru?yna Ch?opców ze Szko?y Podstawowej w S?omnikach zaj??a I miejsce w Miko?ajkowym Halowym Turnieju Pi?ki no?nej o Puchar Miejsko - Gminnego Zwi?zku Sportowego Stowarzysze? Kultury Fizycznej w S?omnikach.

Czytaj wiÄ™cej: I miejsce dla Dru?yny Ch?opców

"Bezpiecznie z Jurajsk? Krain?"

    W dniu 20 lutego 2013 w sali gimnastycznej naszej szko?y odby?o si? spotkanie z Policjantami pod has?em „Bezpiecznie z Jurajsk? Krain?”przygotowane przez Pana J. Reguckiego – kierownika ZEAS w S?omnikach. W spotkaniu uczestniczy?y dzieci z klas pierwszych oraz z oddzia?ów zerowych ze szko?y i przedszkola.

Czytaj więcej: "Bezpiecznie z Jurajsk? Krain?"

Zabawa karnawa?owo - walentynkowa

     W tym roku zabawa karnawa?owa odby?a si? 11 lutego tu? przed Dniem Zakochanych. W skocznych i tanecznych rytmach ?egnali?my tak?e karnawa?.

Czytaj więcej: Zabawa karnawa?owo - walentynkowa

Niech ?yje bal...

    W tym roku zabawa karnawa?owa dla klas 0 - III odby?a si? w MGCK w S?omnikach. W rytmach fantastycznej muzyki, dzieci  odby?y "Podró? po ?wiecie", wykonuj?c charakterystyczne dla danego kraju ta?ce. Zabawa przeplatana by?a licznymi konkursami, do których uczestnicy balu bardzo ch?tnie si? zg?aszali.

Czytaj więcej: Niech ?yje bal...

Konkurs piosenki angielskiej "Let's sing a song"

12 grudnia po raz pierwszy w naszej szkole odby? si? Konkurs Piosenki Angielskiej. Uczestnicy wyst?powali w dwóch kategoriach:

     1) Piosenka indywidualna

     2) Piosenka grupowa

Czytaj więcej: Konkurs piosenki angielskiej "Let's sing a song"

MARTYNA MA?KIEWICZ klasa III a - wynik bardzo dobry -
10 miejsce w województwie

Opiekun: E. Doniec

FILIP MARGUL klasa V b - wynik bardzo dobry - 13 miejsce w województwie
opiekun: B. Krzy?ak

JULIAN ZIELI?SKI klasa IV a - wynik dobry - 17 miejsce w województwie
opiekun: E. Kaszuba

MATEUSZ ZIELI?SKI klasa VI c - wynik dobry - 28 miejsce w województwie
opiekun: A. Bielak

Zabawa w Jase?ka

  W dniu 21.12.2012 uczniowie naszej szko?y z klas III - VI zaprezentowali „Zabaw? w Jase?ka”, przygotowane pod opiek? Siostry Jolanty Marty Ko?lak i p. Anny Jakubek. Dzieci w oryginalny sposób przedstawi?y prawd? o narodzinach Jezusa. Przedstawienie mia?o charakter ?artobliwy, ale posiada?o równie? wyd?wi?k dydaktyczny.

Czytaj więcej: Zabawa w Jase?ka

Kiermasz bo?onarodzeniowy

 W ostatnim przed?wi?tecznym tygodniu, w ?wietlicy odbywa? si?, jak co roku kiermasz bo?onarodzeniowy. Przez ca?y grudzie? nasi milusi?scy przygotowywali ozdoby choinkowe z koralików, wykonywali kartki ?wi?teczne, ekologiczne choinki z gazet, wie?ce adwentowe i inne oryginalne cude?ka. Nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? sianka, które w polskiej tradycji musi znale?? si? na wigilijnym stole.

Czytaj więcej: Kiermasz bo?onarodzeniowy