Aktualno?ci

Ka?dego roku podstawowe szczepienia ratuj? ?ycie prawie 3 milionw dzieci na ?wiecie. Wystarczy zaszczepi? dziecko, by by?o ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorb jak: gru?lica, odra, t??ec, polio czy zwyczajna biegunka powoduj?ca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najta?szy sposb walki z wieloma chorobami. To tak?e najprostsza metoda, by ratowa? ?ycie dzieci na wielk? skal?.

Niestety w niemal 1/3 przypadkw przyczyn? ?mierci dzieci poni?ej 5. roku ?ycia s? choroby, ktrym mo?emy zapobiega? poprzez szczepienia. Sudan Po?udniowy jest jednym z krajw, w ktrych wci?? umieraj? dzieci. Z powodu wieloletniej wojny domowej jest to bardzo niestabilny kraj, nara?ony na kl?ski humanitarne. Niedo?ywienie, brak dost?pu do czystej wody pitnej, fatalne warunki higieniczno-sanitarne powoduj?, ?e setki tysi?cy rodzin w tym kraju zdanych jest na pomoc z zewn?trz. Z powodu kryzysu najbardziej cierpi? dzieci, ktre stanowi? a? po?ow? spo?ecze?stwa Sudanu. Zagra?aj? im takie choroby jak cholera, odra, polio, czyli choroby, ktrym wsp?czesny ?wiat potrafi przeciwdzia?a?. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia.

Celem UNICEF jest obj?cie programem szczepie? jak najwi?kszej liczby dzieci w Sudanie Po?udniowym, tak, by ograniczy? ?miertelno?? dzieci spowodowan? powy?szymi chorobami. Projekt Wszystkie Kolory ?wiata jest odpowiedzi? na niezwykle powa?ny problem rozwoju epidemii chorb rozwijaj?cych si? w Sudanie Po?udniowym. Chcieli?my u?wiadomi? dzieciom i m?odzie?y, ?e pomaganie mo?e by? przyjemne i wi?za? si? z pozytywnymi emocjami, a ponadto, ?e dzi?ki ich zaanga?owaniu mo?na uratowa? ?ycie dziecka Tegoroczna ods?ona projektu by?a jego trzeci? edycj?. Poprzednie dwie edycje kampanii cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem ze strony szk? i przedszkoli. Dotychczas w akcji uczestniczy?o ponad 1700 placwek z Polski. Dzi?ki zaanga?owaniu ca?ych spo?eczno?ci lokalnych uda?o si? pozyska? ponad 1,1 miliona z?otych na ratowanie ?ycia dzieci w Sierra Leone i Czadzie. Zebrane fundusze umo?liwi?y zaszczepienie setek tysi?cy dzieci.

Przypomnijmy, ?e w ramach akcji uczniowie przygotowali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Dzieci same wybra?y kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki. Ka?dy mg? si? zaopiekowa? wybran? laleczk? w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania ?ycia dzieci w Sudanie Po?udniowym.

Fina? akcji odby? si? 21 stycznia 2015 roku podczas zebra? z rodzicami. Dzi?ki szczodro?ci darczy?cw uda?o si? zebra? ?rodki na zakup szczepionek dla 80 dzieci.

DZI?KUJEMY!

Tekst i zdj?cia: E. Szwed