Klub Bezpiecznego Puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka jest oglnopolskim programem edukacyjnym, ktrego nadrz?dnym celem jest:

  • edukacja i poprawa bezpiecze?stwa dzieci, ktre rozpoczynaj? swoj? nauk? w szkole,
  • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobw unikania i reagowania na zagro?enia.

W ramach programu uczniowie otrzymali materia?y edukacyjne, ktre zosta?y opracowane przez nauczycieli - metodykw przy wsp?pracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy G?wnej Policji. W toku zaj?? dzieci poznaj? niezb?dn? wiedz? o tym, jak by? bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Edukacja dzieci w zakresie bezpiecze?stwa jest zadaniem d?ugofalowym i wymagaj?cym du?ego zaanga?owania ze strony nauczycieli oraz rodzicw. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki tej akcji uda nam si? wsplnie wykona? kolejny, du?y krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpiecze?stwa.

Zapraszamy na stron? internetow? www.bezpiecznypuchatek.pl

Tekst: I.?arkowska