Z okazji Dnia Dziecka dzieci z grupy “Skrzaty” i “Motylki” wybra?y si? w odwiedziny do stra?aków z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w S?omnikach. Po przybyciu  na miejsce, dzieci serdecznie przywitali Panowie Stra?acy, którzy ch?tnie oprowadzili i zapoznali przedszkolaków ze swoj? prac?.

Czytaj wiÄ™cej: W Dniu Dziecka z wizyt? u stra?aków

   Dnia 30 maja nasze Przedszkole zamieni?o si? w salon fryzjerski. Dzieci pozna?y sprz?t fryzjerski, zobaczy?y do czego s?u?y. Ka?de dziecko  mog?o usi???, za?o?y? peleryn? fryzjersk? i z bliska zapozna? si? ze sprz?tem fryzjerskim. Wszystko to dzi?ki ?yczliwo?ci jednego z rodziców - pani Moniki Puta, która podzieli?a si? z naszymi najm?odszymi swoj? pasj? oraz do?wiadczeniem.

Czytaj wiÄ™cej: „Salon fryzjerski” w Domowym Przedszkolu

Dla Mamy i Taty

     Pi?tek 26.05.2017r. by? bardzo wa?nym dniem dla naszych Przedszkolaków. Tego dnia w naszym Przedszkolu odby?a si? uroczysto?? z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci w pi?knych kolorowych strojach zaprezentowa?y swoim rodzicom inscenizacje, piosenki i ta?ce. Grupa „Skrzatów” przygotowa?a inscenizacj? pt. „Kwiaty dla Mamy i Taty”, natomiast grupa „Motylki” zaprezentowa?a przedstawienie „O niegrzecznej ?abce”.

Czytaj więcej: Dla Mamy i Taty

    Dnia 17 maja dzieci z oddzia?u 0d wybra?y si? na poczt?. Mia?y okazj? przyjrze? si? pracy urz?dnika pocztowego oraz pozna? zakres us?ug wykonywanych na poczcie. „Skrzaty” zapozna?y si? z wygl?dem poczty, jej wyposa?eniem i urz?dzeniami: pó?ki na listy i paczki, skrzynki pocztowe, wagi, worki na listy, rega?y na kartki i czasopisma. Dzieci pozna?y równie? ró?ne rodzaje listów: zwyk?e, polecone, ekspresowe, lotnicze, kartki i telegramy. Dodatkowo wzbogaci?y swoje s?ownictwo w zwroty: awizo, przesy?ka.

Czytaj wiÄ™cej: Wizyta Skrzatów na poczcie

    W dniu 11.05.2017r. grupa Skrzatów go?ci?a w szkolnej bibliotece. Pani Ania przygotowa?a specjalnie dla maluszków ksi??eczki, które mogli sobie poogl?da?. Zapozna?a nas z tym wyj?tkowym miejscem, z zasadami tutaj obowi?zuj?cymi, a tak?e opowiedzia?a o wypo?yczaniu ksi??ek oraz przeczyta?a bajk?. Dzieci dowiedzia?y si? do czego s?u?? karty, jakie znajduj? si? w ksi??kach bibliotecznych. Zobaczy?y jak wygl?daj?  oraz jak nale?y u?ywa? zak?adki do ksi??ek, które pó?niej samodzielnie wykona?y . Ka?dy przedszkolak wyszed? z biblioteki nie tylko z u?miechem na twarzy i zak?adk? do ksi??ki w?asnor?cznie zrobion?, ale przede wszystkim z obietnic?, ?e do tego miejsca jeszcze powróci. 

Czytaj wiÄ™cej: Wizyta Skrzatów w szkolnej bibliotece

Udzia? dzieci w przegl?dzie poezji i piosenki

   28 kwietnia 2017r. przedstawiciele naszego przedszkola wzi?li udzia? w „Przegl?dzie poezji i piosenki wiosennej” zorganizowanym przez Przedszkole Samorz?dowe w S?omnikach. W wykonaniu naszych przedszkolaków mogli?my us?ysze? m.in. wierszyki o wio?nie, biedronce, bocianie, zaj?czku oraz wierszyki i piosenki o ?abkach. Wysi?ki naszych dzieci oraz ich rodziców zosta?y nagrodzone dyplomami oraz s?odkimi upominkami.

Czytaj więcej: Udzia? dzieci w przegl?dzie poezji i piosenki

   24 kwietnia 2017r. z wizyt? do dzieci z Domowego Przedszkola przyby? teatrzyk. Tym razem mogli?my zobaczy? przedstawienie kukie?kowe pt. „Królewna ?nie?ka”, które nauczy?o dzieci, i? nie mo?na ufa? obcym osobom. Dzieci mia?y okazj? utrwali? tre?? tej pi?knej ba?ni oraz wykaza? si? wiadomo?ciami na temat zachowania w teatrze, które by?y tematem ostatniego tygodnia.

  Przedstawienie przynios?o dzieciom wiele rado?ci oraz niezapomnianych wra?e?.

Czytaj wiÄ™cej: Teatrzyk kukie?kowy "Królewna ?nie?ka"

?wi?ta Wielkanocne w Domowym Przedszkolu

    12 kwietnia 2017r. w naszym przedszkolu rozpocz?li?my wspólne prze?ywanie ?wi?t Wielkanocnych. Rano dzieci z grupy Skrzaty oraz Motylki wraz z wychowawcami wzi??y udzia? w ?niadaniu wielkanocnym. Przedszkolaki z?o?y?y sobie ?yczenia i podzieli?y si? jajkiem. Nast?pnie dzieci skosztowa?y tradycyjnych pokarmów znajduj?cych si? na wielkanocnym stole.

Czytaj więcej: ?wi?ta Wielkanocne w Domowym Przedszkolu

Witaj Wiosno!

    We wtorek 21 marca najm?odsze przedszkolaki z naszej szko?y ?wi?towa?y Pierwszy Dzie? Wiosny. Dzieci ju? od samego rana przygotowywa?y si? do powitania Wiosny- ?piewa?y piosenki i recytowa?y wierszyki o tematyce wiosennej. Po ?niadaniu przedszkolaki wybra?y si? na pochód wiosenny z Marzann? oraz kolorowym gaikiem. Nasz spacer rozpocz?? si? od wizyty w Przedszkolu w S?omnikach, gdzie obejrzeli?my pi?kne i pe?ne kolorów wiosenne przedstawienie, które przygotowa?y dla nas dzieci z grup  „Kotki” i „Misie” wraz ze swoimi wychowawcami. Wspólnymi ta?cami i piosenkami po?egnali?my pani? zim? a powitali?my wiosn?.

Czytaj więcej: Witaj Wiosno!

Fizyka dla Smyka w Domowym Przedszkolu

   Dzieci z grup „Skrzaty” i „Motylki” wzi??y udzia? w pokazie naukowym z cyklu „Fizyka dla smyka”. Tematem przewodnim spotkania by?o zjawisko d?wi?ku. Dzieciaki  mia?y mo?liwo?? zdobycia wiedzy na temat d?wi?ku oraz sposobu jego przenoszenia. Podczas zaj?? uruchamia?y pomp? pró?niow? oraz wydobywa?y d?wi?k z ró?nych sprz?tów. Mog?y równie? za pomoc? sonometru zmierzy? poziom nat??enia d?wi?ku w ich otoczeniu.

Czytaj więcej: Fizyka dla Smyka w Domowym Przedszkolu

Wiosenny K?cik Przyrodniczy

    Jak to wiosn? bywa przyroda budzi si? do ?ycia, wokó? robi si? zielono, s?ycha? ?piew ptaków. Jest to równie? dobry czas na sianie i sadzenie. W zwi?zku z tym dzieci z grupy “Skrzatów” i „Motylków” razem z wychowawczyniami postanowi?y stworzy? wiosenny k?cik przyrodniczy.

Czytaj więcej: Wiosenny K?cik Przyrodniczy

Dzie? Dziewczynek

   W naszym przedszkolu nie zapomniano o ?wi?cie Dziewczynek. Tego dnia mali m??czy?ni przygotowali niespodzianki dla swoich kole?anek z grupy oraz dla pani dyrektor, pa? nauczycielek i dla pa? oddzia?owych. Ch?opcy z grup „Skrzaty” i „Motyli”  z szarmanckim u?miechem za?piewali swoim kole?ankom „Sto lat” i obdarowali je s?odyczami, a swoje panie wychowawczynie pi?knymi tulipanami.

Czytaj więcej: Dzie? Dziewczynek

Urodziny Marchewki

   23 lutego ?wi?towali?my urodziny marchewki. Tego dnia dzieci z grupy „Skrzaty”  i „Motylki” ubrane by?y na pomara?czowo. Natomiast starsze dzieci z grup „0a” i „0b” przebra?y si? za go?ci Pani Marchewki – warzywa i owoce. Urodziny rozpocz?li?my od wys?uchania krótkiego przedstawienia przygotowanego przez starszych kolegów z „zerówki”. Nast?pnie dzieci zapozna?y si? z ciekawymi informacjami na temat w?a?ciwo?ci marchewki.

Czytaj więcej: Urodziny Marchewki

Dzie? Kota

   20 lutego obchodzili?my w naszym przedszkolu Dzie? Kota. W tym dniu wszystkie dzieci upodobni?y si? do swoich czworono?nych przyjació? domalowuj?c sobie w?sy. Dodatkowo przedszkolaki wys?ucha?y opowiadania o chorym kotku a pó?niej uczy?y si? w jaki sposób opiekowa? si? tymi zwierz?tami, ogl?da?y ksi??eczki, zapoznawa?y si? z kocimi obyczajami oraz sposobami piel?gnacji kotów.

Czytaj więcej: Dzie? Kota

Bal karnawa?owy w Domowym Przedszkolu

   Karnawa? to czas balów, maskarad i zabaw. W czasie karnawa?u bawi? si? nie tylko doro?li. Jest to równie? wspania?a okazja do zabaw dla dzieci, którym ogromn? rado?? sprawia wcielanie si? w postacie bajkowe.

   W dniu 28 lutego w naszym przedszkolu odby? si? bal karnawa?owy. Wszystkie przedszkolaki ju? od rana by?y podekscytowane czekaj?c? ich zabaw?. Zaraz po ?niadaniu dzieci za?o?y?y swoje stroje balowe i zamieni?y si? w królewny, ksi??niczki, wró?ki, biedronki, kowboje, batmanów, piratów oraz wiele innych postaci. Rozpozna? dzieci by?o trudno.

Czytaj więcej: Bal karnawa?owy w Domowym Przedszkolu

Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w Domowym Przedszkolu

   Babcia i Dziadek to bardzo wa?ne osoby w ?yciu ka?dego dziecka, dlatego w naszym przedszkolu zosta?a przygotowana uroczysto?? z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki zaprosi?y swoje kochane Babcie oraz kochanych Dziadków do naszego Przedszkola.  Licznie przybyli go?cie zasiedli przy przygotowanych dla Nich miejscach i z niecierpliwo?ci? czekali na rozpocz?cie wyst?pu swoich wnucz?t. Na twarzach dzieci wida? by?o ogromn? rado?? oraz skupienie. Na wst?pie pani dyrektor Gra?yna Dubiel przywita?a go?ci ciep?ymi s?owami oraz z?o?y?a ?yczenia wszystkim Babciom i Dziadkom. Dzieci zaprezentowa?y program artystyczny, recytowa?y wierszyki, ?piewa?y piosenki, ta?czy?y oraz za?piewa?y „tradycyjne 100 LAT".

Czytaj więcej: Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w Domowym Przedszkolu

Wigilia w Domowym Przedszkolu

   Dnia 22.12.2017 r. najm?odsze dzieci z naszych oddzia?ów przedszkolnych obchodzi?y po raz pierwszy wspóln? Wigili?. Dzie? rozpocz?? si? bardzo mi?o, bowiem nasze maluchy wraz ze swoimi wychowawczyniami wybra?y si? na spacer po szkole z ?yczeniami i ?wi?tecznymi upominkami dla pracowników Szko?y. Po powrocie ze spaceru dzieci za?piewa?y kilka kol?d i wys?ucha?y historii Bo?ego Narodzenia opowiedzianej przez swoje panie.

Czytaj więcej: Wigilia w Domowym Przedszkolu

RODZINNY KONKURS NA NAJPI?KNIEJSZ? OZDOB? BO?ONARODZENIOW?

  Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia w „Domowym Przedszkolu” zosta? zorganizowany rodzinny konkurs na „Najpi?kniejsz? ozdob? Bo?onarodzeniow?”. Celem konkursu by?o rozwijanie wyobra?ni i pobudzanie aktywno?ci twórczej dzieci, powrót do tradycji wykonywania ozdób bo?onarodzeniowych oraz przedstawienie w?asnej wizji i nastroju ?wi?t Bo?ego Narodzenia. W naszym konkursie wzi??o udzia? 13 dzieci z oddzia?ów „Skrzaty” i „Motylki”.

Czytaj więcej: RODZINNY KONKURS NA NAJPI?KNIEJSZ? OZDOB? BO?ONARODZENIOW?

"Dwa skrzaty - dwa ?wiaty"

   Dnia 15 grudnia Domowe Przedszkole odwiedzi? teatr Kameleon ze spektaklem „Dwa skrzaty – dwa ?wiaty”. Jest to pe?na humoru historia dwóch skrzatów Milusia i Mi?asi, którzy ?yj? spokojnie w swoim lesie do dnia, w którym przyje?d?a do niego skrzat. Nikt nic o nim nie wie oprócz tego, ?e wygl?da inaczej. Przez swój ?mieszny wygl?d czuje si? bardzo osamotniony. Dodatkowo splot nieszcz??liwych wydarze? sprawia, ?e zostaje postawiony w z?ym ?wietle.      Na szcz??cie dzi?ki pomocy dzieci wszystko ko?czy si? szcz??liwie.

Czytaj więcej: "Dwa skrzaty - dwa ?wiaty"

Zasypa?o ca?y ?wiat, noc? ?nie?ek z nieba spad?...

  W naszym przedszkolu zrobi?o si? ostatnio niezwykle bia?o i ?wi?tecznie. Nadszed? czas na zimowo - ?wi?teczne dekoracje. Grupa Motylków i Skrzatów wykona?a w ostatnim czasie wiele pi?knych zimowych ozdób i  dekoracji. Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

Czytaj więcej: Zasypa?o ca?y ?wiat, noc? ?nie?ek z nieba spad?...

Wizyta ?wi?tego Miko?aja w grupie Skrzaty i Motylki

   6 grudnia odby?o si? wyj?tkowe ?wi?to dla dzieci z Domowego Przedszkola. Tego dnia zawita?  u nas wyj?tkowy go?? - ?wi?ty Miko?aj! Po za?piewaniu pi?knych piosenek i powitaniu Miko?aja przez dzieci nast?pi?a najfajniejsza cz??? - czyli prezenty od ?wi?tego. Ch?opcy dostali samochody natomiast dziewczynki lalki. Miko?aj tak?e otrzyma? drobny prezent od naszych maluchów w podzi?ce za swój trud i z pro?b? aby nie zapomnia? o nas za rok.

  Wszystkim Anio?kom, pomagaj?cym ?wi?temu Miko?ajowi oraz samemu ?wi?temu serdecznie dzi?kujemy!

Czytaj więcej: Wizyta ?wi?tego Miko?aja w grupie Skrzaty i Motylki

Dzie? Pluszowego Misia w oddzia?ach przedszkolnych

Dnia 29 listopada obchodzili?my w Domowym Przedszkolu Dzie? Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci mog?y przynie?? do przedszkola swoje ukochane pluszaki. Dzieci opowiada?y o swoich maskotkach, ta?czy?y, ?piewa?y oraz s?ucha?y bajek o nied?wiadkach. Najwi?ksz? atrakcj? tego dnia by?y gry i zabawy przygotowane przez uczniów ze szko?y podstawowej. „Skrzaty” i „Motylki” razem ze swoimi misiami musia?y zata?czy? „misiowy taniec”, przej?? po linie oraz skaka? przez przeszkody. Po obiedzie maluszki odwiedzi?a pani z biblioteki, która opowiedzia?a histori? pluszowego misia oraz pocz?stowa?a wszystkich pysznym miodem.

Czytaj więcej: Dzie? Pluszowego Misia w oddzia?ach przedszkolnych

Starsi koledzy - m?odszym

    Starsi uczniowie cz?sto odwiedzaj? przedszkolaków i czytaj? im ksi??eczki. Czasem wcielaj? si? w bohaterów, gdzie mog? wykaza? si? swoimi zdolno?ciami aktorskimi. Wychodzi im to ?wietnie! Dzieci z zainteresowaniem s?uchaj? i ogl?daj? starszych kolegów.

Czytaj więcej: Starsi koledzy - m?odszym

Jak dokarmia? ptaki?

   Dzieci z grupy “Skrzaty” ju? wiedz? jakie ptaki nie odlatuj? na zim? do ciep?ych krajów. Wiedz? te?, ?e sikorce, wróbelkowi czy jemio?uszce potrzebne jest o tej porze roku du?o pokarmu. Dlatego te? maluszki razem ze swoj? wychowawczyni? postanowi?y zrobi? ptaszkom prezent i podczas zaj?? udekorowa?y karmnik ziarenkami, s?onink? i chlebkiem. Od tej pory wszystkie okoliczne ptaki mog? sto?owa? si? w przedszkolnym karmniku. 

Czytaj więcej: Jak dokarmia? ptaki?

Przedszkolne urodziny

   W naszym przedszkolu ?wi?tujemy ka?dego dziecka urodziny. W tym wyj?tkowym dniu solenizant otrzymuje koron?, aby móc si? wyró?nia? , nast?pnie tradycyjnie wszyscy ?piewamy „Sto lat”, a pó?niej sk?adamy sobie ?yczenia i zjadamy s?odko?ci Smile.

Czytaj więcej: Przedszkolne urodziny

Andrzejki w najm?odszych grupach

   W ?rod? 23 listopada w naszym Przedszkolu odby?a si? Zabawa Andrzejkowa. Przyby?y do nas wró?ki, które przepowiedzia?y nam przysz?o?? . By?y wró?by z monetami, z butami, wró?by niespodzianki, zawody, wró?ba z butami oraz lanie wosku. Nast?pnie dzieci bawi?y si? przy ?wietnej muzyce z udzia?em starszych grup przedszkolnych.

Czytaj więcej: Andrzejki w najm?odszych grupach

 Dnia 4 listopada obchodzili?my w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzie? Postaci z Bajek. W ten wyj?tkowy dzie? dzieci z grupy „Skrzaty” i „Motylki” mog?y przynie?? do przedszkola swoje ulubione bajki oraz maskotki przedstawiaj?ce bajkowych bohaterów. Zaraz po ?niadaniu dzieci wys?ucha?y fragmentów najbardziej znanych bajek, rozpoznawa?y bajkowych bohaterów i tytu?y bajek, z których pochodz?. Ka?dy przedszkolak móg? pochwali? si? przyniesionymi do przedszkola bajkowymi rekwizytami.

Czytaj wiÄ™cej: Ogólnopolski Dzie? Postaci z Bajek

    8 listopada w dwóch najm?odszych grupach oddzia?ów przedszkolnych zosta?a przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpo?arowa.

    Celem akcji by?o nabywanie przez dzieci umiej?tno?ci w?a?ciwych zachowa? w sytuacjach zagro?enia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywaj?cych w budynku.

Czytaj wiÄ™cej: Próbna ewakuacja przedszkola

Jesienne kompozycje

Od 10 do 14 pa?dziernika w naszym przedszkolu obchodzili?my tydzie? po?wi?cony jesieni. Wspólnie z dzie?mi podziwiali?my barwy jesieni podczas spacerów, tworzyli?my prace plastyczne. Poznawali?my równie? dary jesieni takie jak jarz?bina, kasztany czy ?o??dzie. Mimo niesprzyjaj?cej pogody uda?o nam si? pozna? jesie?, jej kolory i dary jakie ze sob? przynosi.

Czytaj więcej: Jesienne kompozycje

Dzie? U?miechu

Smile7 pa?dziernika obchodzili?my w naszym przedszkolu Dzie? U?miechu. Dzieci z grupy Motylki odwiedzi?y pozosta?e oddzia?y przedszkolne, zach?caj?c pozosta?e dzieci oraz Panie Wychowawczynie do ?wi?towania okrzykiem: „U?miechnij si?!” Wspólnie odwiedzili?my równie? Pani? Dyrektor, aby tak?e i Jej zanie?? nasz u?miech w tym szczególnym dniu. Z tej okazji dzieci, przygotowa?y równie? szasz?yki owocowe, które by?y zwie?czeniem owocowego tygodnia w naszym przedszkolu. Dzie? u?miechu up?yn?? nam wszystkim w radosnej atmosferze. Wspólnie zadbali?my o to, aby wszystkie buzie w naszym przedszkolu by?y w tym dniu u?miechni?te.

Czytaj więcej: Dzie? U?miechu

Jesienne wypieki - pieczenie szarlotki

      6 pa?dziernika dzieci z grupy “Skrzaty” od samego rana krz?ta?y si? i przygotowywa?y sal? do pieczenia ciasta. Dzieci wspólnie ze swoj? pani? wychowawczyni? odmierza?y wszystkie niezb?dne sk?adniki potrzebne do wykonania szarlotki. Ka?dy przedszkolak z wielkim zapa?em wa?kowa? ciasto i rozsmarowywa? owoce. Nast?pnie dzieci zanios?y do Pa? kucharek przygotowan? szarlotk? i z niecierpliwo?ci? czeka?y, by móc skosztowa? swojego wypieku. Ciasto by?o przepyszne!

Czytaj więcej: Jesienne wypieki - pieczenie szarlotki

Dzie? Ch?opaka

30 wrze?nia obchodzili?my w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzie? Ch?opaka. W czasie zaj?? porannych Ch?opcy otrzymali pami?tkowe krawaty. Dziewczynki z?o?y?y ch?opcom ?yczenia i za?piewa?y sto lat. Zwie?czeniem uroczysto?ci by?o malowanie twarzy dzieci i wspólny spacer.

Czytaj więcej: Dzie? Ch?opaka

20 wrze?nia w naszym przedszkolu obchodzili?my bardzo wa?ne dla naszych pociech ?wi?to - Ogólnopolski Dzie? Przedszkolaka. Dzieci z oddzia?ów przedszkolnych otrzyma?y pami?tkowe medale. Dzie? up?yn?? na wspólnej zabawie i ta?cu.

Czytaj wiÄ™cej: Ogólnopolski Dzie? Przedszkolaka

Wizyta w kwiaciarni

13 wrze?nia w ramach zaj?? na temat kwiatów, wspólnie z dzie?mi z grupy „Motylki” odwiedzili?my kwiaciarnie w pobli?u przedszkola. Dzieci mia?y okazj? pozna? ró?ne kwiaty, zarówno doniczkowe jak i ci?te. Pani Kwiaciarka opowiedzia?a dzieciom o swoim zawodzie, a tak?e odpowiedzia?a na pytania zadawane przez dzieci. Do przedszkola wrócili?my szcz??liwi i bogatsi o nowe do?wiadczenia.

Czytaj więcej: Wizyta w kwiaciarni

Co trzylatek umie? powinien...

 

Rozwo?j intelektualny 

 • Potrafi mo?wic? kro?tkie zdania i prowadzic? kro?tka? rozmowe? 
 • Utrzymuje uwage? na rozmo?wcy przez kilka do kilkunastu minut 
 • Powinien znac? kilka wierszyko?w i piosenek ( niekoniecznie odtwarza linie? melodyczna?) 
 • Czasem w mowie sie? zacina lub powtarza s?owa (szczego?lnie w emocjach) 
 • Wie?kszos?c? tego, co mo?wi jest zrozumia?e 
 • Zadaje duz?o pytan? o otaczaja?cy s?wiat 
 • Zaczyna dokonywac? wyboro?w, w oparciu o przewidywanie konsekwencji, a nie o dzia?anie 
 • Rozwia?zuje proste problemy logiczne, lubi je 
 • Rozro?z?nia, z?e cos? jest takie same lub inne 

  Czytaj więcej: Co trzylatek umie? powinien...

Pierwsze dni w przedszkolu - o czym warto wiedzie??

"Wszystkiego, co naprawd? warto wiedzie? nauczy?em si? w przedszkolu."

Robert Fulghum
Pierwsze dni w przedszkolu – o czym warto wiedzie??

 

 • Rodzice musz? by? pewni swojej decyzji o pos?aniu dziecka do przedszkola. W obecno?ci dziecka nie powinni poddawa? w w?tpliwo?? tego, czy dobrze czy ?le robi?. Dziecko momentalnie wyczuje nasze wahanie, co z pewno?ci? nie pomo?e mu w adaptacji.
 • Mów pozytywnie o przedszkolu, ale nie idealizuj go zanadto. Przedstaw je jako przyjemne miejsce, w którym b?dzie spotyka? si? z rówie?nikami i uczy? mnóstwa nowych rzeczy. 
 • Opowiedz dziecku o tym jak sam chodzi?e? do przedszkola w dzieci?stwie. Co wspominasz najmilej?

  Czytaj więcej: Pierwsze dni w przedszkolu - o czym warto wiedzie??

Lista poradni psychologiczno - pedagogicznych

LISTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna powiatu krakowskiego

UL. ZAK?TEK 2

30-076 KRAKÓW

TEL./FAX. 12 422 27 22

TEL. 12 422 48 05

Strona www: www.sppp.powiat.krakow.pl

Czytaj więcej: Lista poradni psychologiczno - pedagogicznych

Ramowy rozk?ad dnia 3, 4 - latki

Ramowy rozk?ad dnia w oddziale przedszkolnym - 3, 4 latki

7:00 - 8:00

Schodzenie si? dzieci. Gry, zabawy i zaj?cia dowolne s?u??ce realizacji pomys?ów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

8:00 - 8:30

Zabawy muzyczno- ruchowe. Zabawy integracyjne w grupie oraz ?wiczenia zgodne z tematyk? kompleksow?.

 

8:30 - 9:00

Czynno?ci samoobs?ugowe, zabiegi higieniczne i porz?dkowe przed ?niadaniem.

 

9:00 - 9:30

?niadanie.

 

9:30 - 10:00

Zaj?cia dydaktyczne prowadzone z ca?? grup?, b?d?ce realizacj? tre?ci programowych wspomagaj?cych dzieci w wychowaniu i kszta?ceniu we wszystkich obszarach dzia?alno?ci edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie ró?norodnych aktywno?ci dzieci?cych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, j?zykowej, matematycznej.

 

10:00 -10:30

Zabawy z rówie?nikami, zabawy indywidualne w k?cikach zainteresowa?.

 

10:30 - 11:15

Korzystamy ze ?wie?ego powietrza. Gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku niesprzyjaj?cej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

 

11:15 - 11:30

Czynno?ci higieniczno – samoobs?ugowe, przygotowanie do obiadu.

 

11:30 - 12:00

Obiad- zupa.

 

12:00 - 12:30

Zabawy relaksacyjne, zabawy muzyczno- ruchowe z udzia?em nauczyciela.

 

12:30 - 13:00

Obiad- drugie danie.

 

13:00 - 14:15

Odpoczynek i le?akowanie. Poobiedni relaks, s?uchanie literatury dzieci?cej czytanej przez nauczyciela lub nagra?.

 

14:15 - 14:30

Przygotowania do spo?ywania podwieczorku.

 

14:30 - 15:00

Podwieczorek.

 

15:00 - 17:00

Dowolna dzia?alno?? dzieci w sali lub na powietrzu. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadaj?cych zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna lub zespo?owa w zale?no?ci od potrzeb i mo?liwo?ci dzieci.Zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie.Prace porz?dkowe. Rozchodzenie si? dzieci.

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W ODDZIA?ACH PRZEDSZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓ? OGÓLNOKSZTA?C?CYCH W S?OMNIKACH

Podstawa prawna :

Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.)

Ustawa z 7 wrze?nia 1991r. o systemie o?wiaty (tekst jedn.: Dz U 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w oddziale przedszkolnym.
 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Ilekro? w regulaminie u?ywa si? okre?le?:  „Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiek? nauczycielki lub pracownika przedszkola; „Odbieranie dziecka z przedszkola” – rozumiemy przez to osobiste stawienie si? rodzica lub osoby upowa?nionej u nauczycielki  i zakomunikowanie ch?ci odebrania dziecka z przedszkola;
 1.  Do przestrzegania regulaminu zobowi?zani s? rodzice/ prawni opiekunowie/ nauczyciele, pozostali pracownicy oddzia?u przedszkolnego.

  Czytaj więcej: ZASADY BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI