Kolejne zadanie w projekcie eTwinning

Uczniowie klas V-tych bior?cy udzia? w drugim projekcie eTwinning pt. I am, you are, we all are Europeans. wykonali kolejne zadanie!

Polega?o ono na narysowaniu pocztwki formatu A4 przedstawiaj?cej charakterystyczne elementy naszego kraju. Ka?dy z krajw uczestnicz?cych w projekcie wykonuje pocztwki i wysy?a je do reszty uczestnikw. My ju? wys?ali?my nasze. Teraz czekamy na pocztwki z innych krajw!

Czytaj więcej: Kolejne zadanie w projekcie eTwinning

Kolejny projekt eTwinning!

W ramach programu eTwinning przyst?pili?my do kolejnego projektu pt. I am, you are, we are all Europeans. Tym razem w projekcie bierze udzia? kilkana?cie szk? z ca?ej Europy, m.in. szko?y z Francji, Malty, Turcji, W?och, Hiszpanii, Portugalii, Bo?ni i Hercegowiny, Rumunii, Estonii i S?owacji. Pierwszym zadaniem uczniw bior?cych udzia? w projekcie by?o przygotowanie prezentacji PowerPoint naszej szko?y. Uczniowie robili zdj?cia oraz nagrywali krtkie filmy o naszej szkole, ktre p?niej zamie?cili?my w prezentacji i umie?cili?my na platformie eTwinning.

Czytaj więcej: Kolejny projekt eTwinning!

W grudniu uczniowie klas V-tych bior?cy udzia? w projekcie eTwinning nagrali dla swoich kolegw ze Szwecji kol?d? Cicha noc w j?zyku angielskim i polskim oraz fragment piosenki ?wi?tecznej We wish you a Merry Christmas. Efekt nagrania mo?na zobaczy? tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=KN930-OM8ZE

Przed ?wi?tami uczniowie naszej szko?y wys?ali swoim korespondentom ze Szwecji w?asnor?cznie wykonane kartki ?wi?teczne, a od swoich rwie?nikw ze szko?y szwedzkiej otrzymali rwnie? ?wi?teczne kartki z ?yczeniami.

Tekst: Monika Szczygie?

Pierwsze zadanie naszego projektu wykonane!

W listopadzie b.r. 32 uczniw klas V-tych bior?cych udzia? w projekcie eTwinning pt. Be my penpal, be my friend. napisa?o w j?zyku angielskim do swoich kolegw ze szko?y szwedzkiej w Aln tradycyjne listy o sobie, swoich zainteresowaniach i rodzinie. Niektrzy za??czyli rwnie? swoje zdj?cia i ma?e prezentySmile Listy zosta?y wys?ane, teraz uczestnicy projektu czekaj? na odpowied? ze Szwecji.

Tekst: Monika Szczygie?